За нас

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ е браншовата организация на агенциите за недвижими имоти в България, с доказан международен авторитет и публично наложена активност.

Основано през 1992 година. Организирано в 12 регионални структури. Обединява над 2500 професиналисти в повече от 30 населени места. Член на международни организации: CEPI (Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти), FIABCI (Международната федерация по недвижими имоти), NAR (Американската асоциация на реалторите), IESCoalition (Международната коалиция за етични стандарти за работещите в областта на недвижимите имоти, строителството, инфраструктурата и свързаните с тях професии). Член на български организации: БТПП, КРИБ, БИС

НСНИ Мисия

Професионален и регламентиран бизнес с недвижими имоти с гаранции за коректност към партньорите, потребителите и държавата. НСНИ инициира обществени кампании, чрез които създава ефективни инструменти за намаляване на лошите практики и нелоялната конкуренция. Работи в тясно сътруднитество с държавните и обществени институции, между които Комисия за защита на потребителите (КЗП), Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), Държаван агенция "Национална сигурност" (ДАНС), Национална агенция за приходите (НАП), Агенция по вписванията (АП), Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), Нотариалната камара (НК), Камара на строителите в България (КСБ), Камара на независимите оценители в България (КНОБ) и много други.
НСНИ е институционален мост между глобалния и локален бизнес на агенциите за недвижими имоти. Чрез постоянното си сътрудничество и членство в Европейски и Международни организации създава възможности за обмяна на опит, прилагане на международни професионални стандарти и етични норми.
В тясно сътрудничество и членството във FIABCI, NAR и CEREAN, НСНИ въвежда в България международните професионални титли и учебните програми за тях. Тази важна мисия на организацията отваря нови възможности за развитие на българските професионалисти. Чрез членството си в CEPI НСНИ въвежда Европейските стандарти и професионални практики от регулираните пазари, участва в работни групи, които отнасят браншовите проблеми до Европейската комисия, спомага за въвеждането на Европейските професионални карти в България за квалифицирани брокери на недвижими имоти. Като част от International Ethical Standards Coalition (IESC) НСНИ се нарежда сред 100-те водещи държави, които работят по създаването и прилагането на най-съвременните унифицирани професионални стандарти в сферата на недвижимите имоти и оценяването.

Ние целим да постигнем висок професионализъм и коректност на нашите членове.

Цели на НСНИ

Основните цели на Сдружението са:
 • Да наложи европейските и международни стандарти и добри практики за предлаганите услуги от агенциите за недвижими имоти.
 • Да гарантира етична среда за партньорство и бизнес между своите членове.
 • Да защитава интерeсите на потребителите, бизнеса с недвижими имоти и респективно обществото като цяло.
 • Да укрепва и разширява мрежата си от партньорства в полза на своите членове.
 • Да подпомага професионалното израстване на брокерите и агентите на недвижими имоти.
 • Да изгражда и налага положителен имидж на професията „брокер на недвижими имоти” с въвеждането на регламенти и стандарти, валидни за всички действащи посредници на пазара.

Професионална етика на НСНИ

НСНИ, като независима браншова организация, обединява българските фирми, имащи за предмет на дейност операции с недвижими имоти, на основата на желанието им за създаване и утвърждаване на лоялна конкуренция и коректни взаимоотношения помежду им в условията на пазарна икономика, спазване на принципите за етика в професионалния подход и в браншовата специализация. Тези интереси налагат отговорности на всеки професионално ангажиран посредник в работата с недвижими имоти, надвишаващи обикновените търговски отношения.

На 31 май 1995 г. е създаден първият Етичен кодекс за търговия с недвижими имоти, който регламентира отношенията на партньорство и бизнес в създадената нова професионална общност.Той непрекъснато е развиван и допълван през годините, следвайки увеличаващите се изисквания към професията и растящите очаквания на потребителите. Негов контролиращ орган е Комисията по професионална етика (КПЕ). Приетият Правилник за работа на КПЕ и сформираните работни комисии (РКПЕ) към Регионалните структури на НСНИ са от изключителна важност за по-прецизната и добра работа.

От 2016 г. НСНИ е член на International Ethical Standard Coalition, с което се присъединява към големите международни организации по създаването и прилагането на утвърдените международни професионални стандарти в сферата на недвижимите имоти: отговорност, поверителност, избягване на конфликт на интереси, финансова отговорност, добросъвестност, законосъобразност, адекватност, стандарти на обслужване, прозрачност, доверие.

Като приемат тези стандарти за свои собствени, членовете на НСНИ приемат да спазват тяхната същност във всяка своя дейност, независимо дали е осъществявана лично, с партньори или други лица, или посредством технологични средства.

Председатели на НСНИ и Управителни съвети на Сдружението

Структура на управление на НСНИ

Общото събрание е върховен орган на управление на Сдружението, състои се от всички негови членове и има правото да изменя и допълва Устава и Етичния професионален кодекс. Избира пряко Председателя на Управителния съвет (УС), Председателя на Комисията по порфесионална етика (КПЕ) и Председателя на Контролния съвет (КС), както и избира и освобождава членовете на УС, на КС и на КПЕ. Приема отчетите за дейността на УС и докладите на  КС и КПЕ, както и програмата за дейността на Сдружението и неговия бюджет. Взема решение за  размера на членския внос, преобразуването или прекратяването на дейността на Сдружението. Общото събрание отменя решенията на всички други органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението. Разглежда жалби срещу решенията на УС, включително и за отказ за приемане или за изключване на членове на Сдружението. Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете и органите на Сдружението и подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

Управителният съвет е постоянно действащ колективен орган на управление, който ръководи и организира цялостната дейност на Сдружението. Състои се от седем до девет души, между които избраният Председател и един или двама заместник-председатели. Управителният съвет се избира и освобождава от Общото събрание с обикновено мнозинство за срок от две години. Председателят на Сдружението е по право председател на Управителния съвет.

Контролният съвет се състои от трима членове, избирани и освобождавани от Общото събрание на НСНИ за срок от две години. Председателят на Контролния съвет се избира от Общото събрание за срок от две години  измежду избраните в Контролния съвет членове. Той не може да бъде избиран последователно за повече от два мандата. Контролният съвет проверява съответствието на получените приходи и направените разходи на Сдружението, с Устава и вътрешните правилници и нормативни документи, тяхната целесъобразност, изпълнението на бюджета, състоянието на имуществото, начина на разпореждането с него и стопанисването му.

Комисията по професионална етика се състои от седем членове, между които един Председател на КПЕ, избирани и освобождавани от Общото събрание на НСНИ за срок от две години. Комисията по професионална етика има за цел контролиране спазването, прилагането и изпълнението на Етичния кодекса на НСНИ от неговите членове. Редът и начинът на работа на Комисията по професионална етика и на работните групи по етика към Регионалните структури се уреждат с Правилника за дейността на КПЕ.

Националният съвет е консултативен орган на Сдружението, който в периода между общите събрания съдейства на Управителния съвет, Регионалните структури и на работните комисии за изпълнение на решенията на Общото събрание. Състои се по право от Председателя и членовете на УС на НСНИ, председателите на Регионалните структури, Председателя на Комисия по професионална етика, Председателя на Контролния съвет, бившите председатели на Сдружението, почетните членове. По решение на Общото събрание и на УС на Сдружението в работата на Съвета могат да бъдат привличани и други лица, допринесли за изграждането и развитието на организацията, както и личности с богат професионален опит, ползващи се с авторитет в обществото и сред членовете на Сдружението.

УС на НСНИ взема решения и създава Регионални структури (РС) на територията на Република България за изпълнение на целите, програмата и задачите на Сдружението в съответните райони на страната, в случай че в региона има поне пет фирми членове на НСНИ. НСНИ може да има само по една регионална структура в едно населено място. Членовете на НСНИ, регистрирани със седалище и адрес в съответния регион, са членовете на Регионалната структура. Органи на Регионалната структура са:

 • Регионално събрание, което се състои от всички членове на НСНИ от съответния регион.
 • Регионален Управителен Съвет (РУС).

Членства и партньорства

Членства в организации
 • NAR (National Association of Realtors) - Националната асоциация на реалторите в САЩ, от 1998 година;
 • CEREAN (Central European Real Estate Associations Network) - Централно Европейска Мрежа на асоциациите за недвижими имоти, от 1999 година;
 • FIABCI (International Real Estate Federation) - Международна федерация за недвижими имоти, от 2002 година;
 • CEPI (European Association of Real Estate Professions) - Европейската асоциация на професиите в сферата на недвижимите имоти, от 2008 година;
 • IESC ( International Ethical Standard Coalition) - Международната коалиция за етика и стандарти, от 2016
 • БТПП (Българска търговско-промишлена палата), от 2000 година;
 • КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България), от 2002 година;
 • БИС ( Български институт по стандартизация), от 2010 година.
Сътрудничества

НСНИ е отворено към сътрудничество с доказани международни и национални организации в подкрепа на бранша и за постигане на по-висок професионализъм в сферата на недвижимите имоти.

 • Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА)
 • Руска гилдия на реалторите (Российская Гильдия Риэлторов)
 • Солунска асоциация на брокерите на недвижими имоти, Гърция
Партньорства с учебни заведения
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София
 • Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София
 • Икономически университет-Варна (ИУ-Варна)
 • Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев"
 • Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Арх. Камен Петков", Пловдив
 • Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски", Варна
 • Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето", Бургас

Постижения и значими събития

2023

♦  За втори път до председателя на Народното събрание на Република България е внесен създаденият от НСНИ проект на Закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти.

2022

♦ Тържественото честване на 30-годишнината на НСНИ е включено като част от Генералната Асамблея на Европейската Асоциация на професионалистите по недвижими имоти CEPI, на която България, в частност НСНИ, е домакин.

♦  За първи път до председателя на Народното събрание на Република България е внесен създаденият от НСНИ проект на Закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти.

2021

♦ Получава право на сертификат за членство и използване на лого, специално разработено от CEPI за членовете на националните сдружения, членове на организацията.
♦ С решение на МС от 23 февруари 2021 г. датата 30 октомври е обявена за професионален празник на брокерите и агентите на недвижими имоти.
♦ С писмо от 22.10.2021 КЗП се произнася, че изработените типизирани договори не съдържат неравноправни клаузи по смисъла на чл. 143 от ЗЗП.

2020

♦ Стартира създаденият от НСНИ онлайн доброволен Професионален регистър на брокерите и агентите на недвижими имоти.
♦ Възстановява усилията за въвеждане на Закон за последническите услуги при сделки с недвижими имоти.
♦ Изработва типизирани договори.
♦ Създава наръчник за потребителите "Как да изберем агенция и брокер на недвижими имоти".

2019

♦ Заместник-председателят на НСНИ Ирена Перфанова е призбрана за член на управителния съвет на European Association of Real Estate Professions (CEPI-CEI).
♦Стартира MLS за сектора с недвижими имоти по правилата и етичните стандарти на НСНИ.
♦НАГРАДИ - Почетна грамота и Първа награда - статуетка "Хермес“ на БТПП за Браншова организация на годината.

2018

♦ НСНИ актуализира Етичния кодекс като добавя 10-те Етични стандарта на IESC.

2017

♦ Връща на дневен ред регулацията на бизнеса и регистрационния режим на лицата, ангажирани в бранша.

2016

♦Започва работа по създаването на браншови MLS по правилата и етичните стандарти на НСНИ.

2015

♦ НСНИ е прието за една от 100-те браншови организации, обединени в International Ethics Standards Coalition (IESC).
♦ Стартира кампанията "Избери професионален брокер, а не обява".

2014

♦Въвежда отбелязването на 30 октомври като  Професионален празник на агентите и брокерите на недвижими имоти.
♦ Организира и провежда първата ежегодна международна конференция INSPIRE TO HIGHER.

2013

♦ НСНИ организира кръгли маси в цялата страна за представяне на първия проект на Закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти, създаден от Сдружението.

2012

♦ Предложение за създаване на Закон за дейността на брокерите на недвижими имоти в България.
♦ За втори път е домакин на съвместен Европейски форум, заедно със CEREAN и FIABCI.
♦ НАГРАДИ - Почетна грамота и почетен знак на БТПП за дългогодишно активно членство и браншова дейност.

2010

♦ Участва в работата на Технически комитет N95 на Българския институт за стандартизация, който въвежда в България Европейския стандарт за услуги, предоставяни от брокерите на недвижими имоти, БДС EN 15 733.
♦ НАГРАДИ - Почетна грамота и статуетка "Хермес“ на БТПП за заслуги в развитието на сектора на недвижимите имоти съобразно европейските стандарти и модели.

2009

♦ Отваря врати Центъра за професионално обучение на НСНИ, подпомагащ обучението и валидирането на знанията на брокерите и агентите по недвижими имоти.

2006

♦ Съвместно със CEREAN и FIABCI провежда в София Европейски конгрес по недвижими имоти.

2003

♦ Отстоява включването на професията „брокер на недвижим имот” в Единния класификатор на професиите с фиксирани осигурителни прагове.
♦ Създава първия доброволен индекс на недвижимите имоти в страната REMI.
♦ НАГРАДИ - Почетна грамота и статуетка "Хермес“ на БТПП, за въвеждането на добри бизнес практики в работата на брокерите на недвижими имоти в България.

2002

♦ Постига намален патентен данък за агенциите за недвижими имоти.
♦ Създава първия доброволен публичен регистър на професията.
♦ Организира първата международна конференция по недвижими имоти съвместно със CEREAN.

1995

♦ Създава първия Етичен кодекс за търговия с недвижими имоти, който регламентира отношенията на партньорство и бизнес в създадената нова професионална общност.

Стратегически партньори на НСНИ: