Обучения

Национална Академия за Недвижими Имоти към НСНИ

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ е Център за професионално обучение към НСНИ – структурно обособено, специализирано, учебно-квалификационно звено.

НСНИ притежава Лиценз от Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО) № 200912774/ 2009 г.

Документите, които се издават от ЦПО по образци на МОН (Министерство на образованието и науката), са:

 • Cвидетелство за професионална квалификация по професия „Брокер“, специалност „Недвижими имоти“
 •  Удостоверение за професионална квалификация по част от професия„Брокер“, специалност „Недвижими имоти“

Документите са валидни за страните от Европейския съюз.

ПРИНЦИПИ

 • законосъобразност и налагане на добри практики;
 • формиране на политика и практика за учене през целия живот.

Семинари и корпоративни обучения

Академията към НСНИ организира и провежда специлизирани семинари на професионални теми, свързани с новите пазарни тенденции, промяна на законодателство, най-съвременни бизнес практики и др. Формата и времетраенето на занятията са съобразение с материята, възможностите и желанията на участниците – от 90-минутни уебинари до 1- и 2-дневни обучения в различни градове на страната. Корпоративните обучения се провеждат по заявка на възложителя за селектирана група курсисти. Темите се определят според нуждите на компанията. Те може да бъдат свързани с теорията и практиката в сферата на недвижимите имоти, управлението на екипи и агенции за недвижими имоти, бизнес и търговски отношения. Всяка дисциплина се изнася от специализирани лектори с богат практически опит и висок преподавателски рейтинг.
Основни цели:

 • представяне на образователни услуги с високо качество и балансирани цени;
 • непрекъснато актуализиране на темите и материалите за преподаване;
 • регулярно провеждане на анкети за контрол на нивото на преподаване и заинтересоваността на курсистите;
 • селекция на лектори с висок преподавателски рейтинг
 • формиране на политика и практика за учене през целия живот.

Основно обучение за брокери

Квалификационният курс за придобиване на базови компетентности по професия „Брокер“ специалност „Недвижими имоти“ е подходящ за стартиращи лица в професията, както и за практикуващи лица, които имат нужда от обогатяване на знанията, като обхваща основните сфери на компетентности по професията и базови знания за нейното упражняване. Обучението е систематизирано и адаптирано към реалните нужди на бизнеса.

1. Учебната програма е насочена към брокери с по-кратък практически опит, както и за всички останали, които имат нужда от повече теоретични знания. Ако нямате минимален практически опит или Вашите теоретични знания все още не са достатъчни, можете да се явите на изпит за получаване на Удостоверение за професионално обучение за владеене на част от професията „Брокер" специалност "Недвижими имоти“ - образец 3 - 37 от Наредба 4/ 2003 за документите в системата на народната просвета.

2. Ако имате натрупан практически опит и сте достатъчно добре теоретично подготвени, след курса може да подадете заявление до директора на ЦПО за полагане на изпит за валидиране на знания и умения и получаване на Свидетелство за професионална квалификация по професията „Брокер", специалност " Недвижими имоти“.

Десетдневно модулно обучение (84 учебни часа) в дистанционна или дневна присъствена форма за подготовка за получаване на професионална квалификация - свидетелство или удостоверение в следните направления:

 • Психология на бизнеса
 • Бизнес преговори и сделки с имоти
 • Икономически аспекти на бизнеса с недвижими имоти
 • Правни аспекти при сделки с недвижими имоти
 • Земеделски земи
 • Кредитиране при сделки с недвижими имоти
 • Оценяване на имоти
 • Градоустройство и ново строителство
 • Градоустройство и сделки със земя
 • Градоустройство - правни аспекти
 • Маркетинг и реклама в бизнеса с недвижими имоти
 • Фотография за агенти и брокери на недвижими имоти

Обученията са целодневни и се провеждат в дните петък, събота и неделя.

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ се провеждат по избрани модули от горната програма.

Изпитът се провежда в две части – теория и пректика, в два последователни дни и съгласно изискванията на МОН (Министерството на образованието и науката) и НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение). Всеки изпит е с продължителност 4 астрономически часа. ТЕОРИЯ – развиване на теоретичен въпрос по предварително зададен конспект. ПРАКТИКА – тест с отворени въпроси и решаване на казус.

 1. Ако нямате минимален практически опит или Вашите теоретични знания все още не са достатъчни, можете да се явите на изпит за получаване на държавен сертификат - Удостоверение за професионално обучение за владеене на част от професията „Брокер" специалност "Недвижими имоти“ - образец 3 - 37 от Наредба 4/ 2003 за документите в системата на народната просвета.

2. Ако имате натрупан практически опит и сте достатъчно добре подготвени теоретично, след курса можете да подадете заявление до директора на ЦПО за полагане на изпит за получаване на държавен ценз – Свидетелство за придобиване на професионална квалификация по професията „Брокер“ специалност „Недвижими имоти“.

Документи, необходими за включване в курс за обучение и придобиване на трета степен на професионална квалификация​

Документите се представят в оригинал с приложено копие. След сверяване на копието, оригиналът се връща на кандидата.

1.Документ за образователно равнище – диплома за завършено минимум средно образование.

2.Медицинско свидетелство, че лицето може да работи като брокер на недвижими имоти.

3. Документ за трудов стаж в сферата на недвижимите имоти (трудов договор, договор за управление).

4. Три броя снимки паспортен формат.

5. Заявление до директора на ЦПО към НСНИ по ОБРАЗЕЦ.

ЦЕНИ

*Членовете на НСНИ ползват преференциални отстъпки от стойността на таксите за участие във всички обучителни и квалификационни програми, тренинги и семинари, организирани и провеждани от Центъра за професионално обучение към НСНИ.

10-дневно модулно обучение „Брокер недвижими имоти“
 • 10-дневено обучение
 • Обработка на документи за допускане до изпит, провеждане на изпити по теория и практика, оценяване
 • Издаване на държавно свидетелство за владеене на професия при успешно положен изпит

595 лв./*495 лв.

Изпит за валидиране на знания "Брокер недвижими имоти"
 • Провеждане на процедура по допускане до изпит и обработка на документите
 • Провеждане на изпит по теория и практика на лицата, отговарящи на изискванията за допускане, оценяване
 • Издаване на държавно свидетелство за владеене на професия при успешно положен изпит

258 лв./*206 лв.

Психология на бизнеса

 модул 6 учебни часа

60 лв./*48 лв.

Правни аспекти при сделки с недвижими имоти

модул 16 учебни часа

160 лв./*128 лв.

Икономически аспекти на бизнеса с недвижими имоти

модул 8 учебни часа

80 лв./*64 лв.

Градоустройство, технически аспекти на сгради

модул 8 учебни часа

80 лв./*64 лв.

Градоустройство, ново строителство и сделки със земя

модул 8 учебни часа

80 лв./*64 лв.

Градоустройство, технически аспекти земя

модул 8 учебни часа

80 лв./*64 лв.

Кредитиране при сделки с недвижими имоти

модул 2 учебни часа

20 лв./*16 лв.

Оценки на недвижими имоти и земеделски земи

модул 6 учебни часа

60 лв./*48 лв.

Бизнес преговори и сделки с имоти

модул 8 учебни часа

80 лв./*64 лв.

Маркетинг и реклама в бизнеса с недвижими имоти

модул 8 учебни часа

80 лв./*64 лв.

Фотография за брокери и агенти на недвижими имоти

модул 4 учебни часа

40 лв./*32 лв.

Стратегически партньори на НСНИ: