Обучения

Национална Академия за Недвижими Имоти към НСНИ

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ е Център за професионално обучение към НСНИ – структурно обособено, специализирано, учебно-квалификационно звено.

НСНИ притежава Лиценз от Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО) № 200912774/ 2009 г.

Документите, които се издават от ЦПО по образци на МОН (Министерство на образованието и науката), са:

 • Cвидетелство за професионална квалификация по професия „Брокер“, специалност „Недвижими имоти“
 •  Удостоверение за професионална квалификация по част от професия„Брокер“, специалност „Недвижими имоти“

Документите са валидни за страните от Европейския съюз.

ПРИНЦИПИ

 • законосъобразност и налагане на добри практики;
 • формиране на политика и практика за учене през целия живот.

Семинари и корпоративни обучения

Академията към НСНИ организира и провежда специлизирани семинари на професионални теми, свързани с новите пазарни тенденции, промяна на законодателство, най-съвременни бизнес практики и др. Формата и времетраенето на занятията са съобразение с материята, възможностите и желанията на участниците – от 90-минутни уебинари до 1- и 2-дневни обучения в различни градове на страната. Корпоративните обучения се провеждат по заявка на възложителя за селектирана група курсисти. Темите се определят според нуждите на компанията. Те може да бъдат свързани с теорията и практиката в сферата на недвижимите имоти, управлението на екипи и агенции за недвижими имоти, бизнес и търговски отношения. Всяка дисциплина се изнася от специализирани лектори с богат практически опит и висок преподавателски рейтинг.
Основни цели:

 • представяне на образователни услуги с високо качество и балансирани цени;
 • непрекъснато актуализиране на темите и материалите за преподаване;
 • регулярно провеждане на анкети за контрол на нивото на преподаване и заинтересоваността на курсистите;
 • селекция на лектори с висок преподавателски рейтинг
 • формиране на политика и практика за учене през целия живот.

Основно обучение за брокери

Квалификационният курс за придобиване на базови компетентности по професия „Брокер“ специалност „Недвижими имоти“ е подходящ за стартиращи лица в професията, както и за практикуващи лица, които имат нужда от обогатяване на знанията, като обхваща основните сфери на компетентности по професията и базови знания за нейното упражняване. Обучението е систематизирано и адаптирано към реалните нужди на бизнеса.

1. Учебната програма е насочена към брокери с по-кратък практически опит, както и за всички останали, които имат нужда от повече теоретични знания. Програмата има и подготвителен характер за придобиване на държавно свидетелство за трета квалификационна степен по професия „Брокер“ специалност „Недвижими имоти“.

2. Ако имате натрупан практически опит и сте достатъчно добре теоретично подготвени, след курса може да подадете заявление до директора на ЦПО за полагане на изпит за получаване на държавен ценз – Свидетелство за придобиване на професионална квалификация по професията „ Брокер" специалност " Недвижими имоти“.

Десетдневно модулно обучение (84 учебни часа) в дистанционна или дневна присъствена форма за подготовка за получаване на професионална квалификация - свидетелство или удостоверение в следните направления:

 • Психология на бизнеса
 • Бизнес преговори и сделки с имоти
 • Икономически аспекти на бизнеса с недвижими имоти
 • Правни аспекти при сделки с недвижими имоти
 • Земеделски земи
 • Кредитиране при сделки с недвижими имоти
 • Оценяване на имоти
 • Градоустройство и ново строителство
 • Градоустройство и сделки със земя
 • Градоустройство - правни аспекти
 • Маркетинг и реклама в бизнеса с недвижими имоти
 • Фотография за агенти и брокери на недвижими имоти

Обученията са целодневни и се провеждат в дните петък, събота и неделя.

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ се провеждат по избрани модули от горната програма.

Изпитът се провежда в две части – теория и пректика, в два последователни дни и съгласно изискванията на МОН (Министерството на образованието и науката) и НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение). Всеки изпит е с продължителност 4 астрономически часа. ТЕОРИЯ – развиване на теоретичен въпрос по предварително зададен конспект. ПРАКТИКА – тест с отворени въпроси и решаване на казус.

 1. Ако нямате минимален практически опит или Вашите теоретични знания все още не са достатъчни, можете да се явите на изпит за получаване на държавен сертификат - Удостоверение за професионално обучение за владеене на част от професията „Брокер" специалност "Недвижими имоти“ - образец 3 - 37 от Наредба 4/ 2003 за документите в системата на народната просвета.

2. Ако имате натрупан практически опит и сте достатъчно добре подготвени теоретично, след курса можете да подадете заявление до директора на ЦПО за полагане на изпит за получаване на държавен ценз – Свидетелство за придобиване на професионална квалификация по професията „Брокер“ специалност „Недвижими имоти“.

Документи, необходими за включване в курс за обучение и придобиване на трета степен на професионална квалификация​

Документите се представят в оригинал с приложено копие. След сверяване на копието, оригиналът се връща на кандидата.

1.Документ за образователно равнище – диплома за завършено минимум средно образование.

2.Медицинско свидетелство, че лицето може да работи като брокер на недвижими имоти.

3. Документ за трудов стаж в сферата на недвижимите имоти (трудов договор, договор за управление).

4. Два броя снимки паспортен формат.

5. Заявление до директора на ЦПО към НСНИ по ОБРАЗЕЦ.

ЦЕНИ

*Членовете на НСНИ ползват преференциални отстъпки от стойността на таксите за участие във всички обучителни и квалификационни програми, тренинги и семинари, организирани и провеждани от Центъра за професионално обучение към НСНИ.

10-дневно модулно обучение „Брокер недвижими имоти“
 • 10-дневено обучение
 • Обработка на документи за допускане до изпит, провеждане на изпити по теория и практика, оценяване
 • Издаване на държавно свидетелство за владеене на професия при успешно положен изпит

595 лв./*495 лв.

Изпит за валидиране на знания "Брокер недвижими имоти"
 • Провеждане на процедура по допускане до изпит и обработка на документите
 • Провеждане на изпит по теория и практика на лицата, отговарящи на изискванията за допускане, оценяване
 • Издаване на държавно свидетелство за владеене на професия при успешно положен изпит

258 лв./*206 лв.

Психология на бизнеса

6 учебни часа

55 лв./*44 лв.

Правни аспекти при сделки с недвижими имоти

2-дневен модул

144 лв./*115 лв.

Икономически аспекти на бизнеса с недвижими имоти

8 учебни часа

71 лв./*57 лв.

Градоустройство, технически аспекти на сгради

1-дневен модул

61 лв./*49 лв.

Градоустройство, ново строителство и сделки със земя

1-дневен модул

61 лв./*49 лв.

Градоустройство, технически аспекти земя

1-дневен модул

79 лв./*63 лв.

Кредитиране при сделки с недвижими имоти

2 учебни часа

16 лв./*13 лв.

Оценки на недвижими имоти и земеделски земи

6 учебни часа

63 лв./*51 лв.

Бизнес преговори и сделки с имоти

1-дневен модул

63 лв./*51 лв.

Маркетинг и реклама в бизнеса с недвижими имоти

1-дневен модул

63 лв./*51 лв.

Фотография за брокери и агенти на недвижими имоти

4 учебни часа

32 лв./*26 лв.

Стратегически партньори на НСНИ: