За брокери

Стани член на НСНИ

ЗАЩО да се присъедините към НСНИ?

 • Имате възможност да споделята и обменяте идеи и възгледи за случващото се в бранша с цел подобряване на професионалната среда и така да дадете своя дан за развитието на гилдията.
 • Като член на НСНИ Вие добавяте към името на Вашата компания авторитета, представителността и легитимността на националната браншова организация.
 • Като член на НСНИ Вие имате достъп до национална и международна бизнес мрежа, както и до богата информация от вътрешни и международни източници, свързана със сферата на недвижимите имоти – пазари, законодателни промени, регулация и др.
 • НСНИ подкрепя Вашия бизнес, като създава условия за партньорства чрез организиране на национални и международни събития.
 • НСНИ подкрепя професионалното развитие на Вашите служители чрез обучения, семинари и участия в проекти при преференциални условия.
 • Можете да се възползвате от специални отстъпки (само за членове на НСНИ) за услуги и артикули, предоставяни от партньорите на Сдружението.
 • НСНИ отстоява Вашите интереси и на бранша като цяло пред институциите и обществеността, а благодарение на членството на Сдружението в CEPI и пред Европейската комисия.

Всеки член на НСНИ има ПРАВО:

 • Да избира, да бъде избиран и да участва в органите на управление на Сдружението съобразно уставните права за съответната категория членство;
 • Да бъде информиран за дейността на Сдружението, да се ползва от дейността, имуществото и резултатите му по реда, предвиден в Устава на НСНИ;
 • Да иска и да получава съдействие от ръководните органи на Сдружението при решаването на конкретни проблеми на професионалната квалификация.

Всеки член на НСНИ е ДЛЪЖЕН:

 • Да спазва Устава на Сдружението и Етичния професионален кодекс;
 • Да изпълнява решенията на Общото събрание, Управителния съвет на НСНИ и на Управителния съвет на  регионалната структура, в която членува;
 • Да плаща редовно членския си внос;
 • Да поддържа високо ниво на професионалната си квалификация.

Формуляр за членство

Ползи от членството в НСНИ

НСНИ е организация с 30-годишна история. Многократно е получавала отличия от престижни национални и международни професионални организации. Активно партнира на общините и централната власт, на българските университети и професионални училища. Поддържа сътрудничества с доказани международни организации в подкрепа на бранша за постигане на по-висок професионализъм в сферата на недвижимите имоти като CEPI (Confédération Européenne de l'Immobilier/European Confederation of Real Estate Agents), CEREAN (Central European Real Estate Associations Network), FIABCI (Fédération Internationale des Administrateurs de Biens et Conseils lmmobiliers / International Real Estate Federation), NAR (National Association of Realtors), РГР (Российская Гильдия Риэлторов), IESC ( International Ethical Standard Coalition ) и др.

Като член на НСНИ Вие добавяте към името на Вашата компания авторитета, представителността и легитимността на националната браншова организация. НСНИ дава допълнителни гаранции за коректност и професионализъм пред клиенти, партньори, институции и бизнес организации. Като член  на НСНИ Вие имате право да поставите логото на организацията във вашия офис, сайт, рекламни и други материали, както и възможност за допълнителна реклама в рамките на организираните от НСНИ събития и чрез комуникационните канали (сайт, бюлетин, фейсбук страници и др.). НСНИ отстоява интересите на бранша пред институциите и обществеността. Работи в посока намаляване на лошите практики и фалшивите реклами. Създава условия за легитимиране на професията в обществото, издигане на нейния престиж, увеличаване на уважението между професионалистите и от страна на потребителите.

НСНИ подкрепя професионалното развитие на Вашите служители чрез обучения, семинари и участия в проекти при преференциални условия. Чрез Центъра за професионално обучение на НСНИ имате възможност да придобиете важни и базови знания за упражняване на професията " Брокер на недвижими имоти" и да положите изпит за валидиране на знания за придобиване на държавен ценз за професионална квалификация. Задача на НСНИ е да превърне този ценз в търсен от потребителите при избора на посредник.

НСНИ подкрепя Вашия бизнес, като създава условия за партньорства чрез организирани национални и международни събития. Като член на НСНИ Вие имате достъп до национална и международна бизнес мрежа. Близо 300 професионално работещи компании от цялата страна стават Ваши надеждни бизнес партньори. Като наш член имате достъп при преференциални условия до специално разработена за НСНИ MLS система, чрез която компании и брокери от страната обменят професионална информация по офертите, с които работят. Членовете на Сдружението ползват преференциални условия и при регистриране на профили в Професионалния регистър на агенциите, брокерите и агентите на недвижими имоти. Като водеща браншова организация НСНИ  налага добри пазарни практики, сред които работата с писмени и ексклузивни договори, одобрени от КЗП.

Един от основните фактори да бъдете успешни търговци е доверието на клиентите към Вас. Ставайки част от НСНИ, Вие засвидетелствате желанието си да работите легитимно, да спазвате етични правила, да придобивате и повишавате професионалната си квалификация, да си сътрудничете с останалите членове на Сдружението, да участвате в професионални събития, да бъдете информирани.

Положителната синергия в НСНИ ще работи за Вашия професионален успех. Вашата представителност зависи както от фирмената Ви политика и стратегия, така и от контактите и представителността, която изграждате в професионалната гилдия, а НСНИ е с признат авторитет в глобалния международен пазар и професионална общност. Членството в НСНИ ви дава възможност да участвате в конкурси, да печелите награди, да получавате професионални сертификати и титли. Вие се превръщате в истински професионалисти.

Видове членство

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЧЛЕН НА НСНИ: 

За да станете член на Сдружението е необходимо да се свържете с нас и да заявите намерението си писмено. Изпратете писмо до УС на НСНИ и до УС на Регионалната структура, към която попадате териториално, заедно с попълнен формуляр за кандидатстване за членство. В случай че не сте търговско дружество, вписано в публичния Търговски регистър, ще бъде необходимо да ни предоставите копие от актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца от датата на кандидатстване, и копие от съдебно решение за регистрация; презентация на Вашата дейност; за физическите лица – трудов договор в агенция за недвижими имоти или БУЛСТАТ за самоосигуряващо се лице.

За да бъде гласувана Вашата кандидатура, е необходимо да получите две препоръки от фирми, които са редовни членове на НСНИ от поне 1 година. Фирмите поръчители трябва да са от същата Регионална структура, към която кандидатствате, и в чийто регион е Вашето седалище. За региони, в които няма регионални структури, документите за кандидатстване се подават директно към УС на НСНИ, като в този случай се изискват 3 препоръки от поръчители.

Всички новоприети членове и такива, възстановяващи загубени права на членство, заплащат еднократна встъпителна вноска в размер на 150 лева в седемдневен срок от одобрението им едновременно с годишния членски внос. Размерът на годишния  членски внос се определя с решение на Общото събрание.

Редови членове

Членове на НСНИ могат да бъдат компании, които приемат целите, Устава и Етичния кодекс на НСНИ, регистрирани са в съответствие със законовите изисквания, работят и се занимават по занятие с операции с недвижими имоти, имат доказан професионализъм, лоялност и морал в работата си като посредник и са с минимум една година действителен стаж на пазара за недвижими имоти.

Кандидатите за членове подават формуляр/писмена молба (в свободен текст) за членство в НСНИ, която се разглежда от Управителния съвет на Сдружението. Приемането става с решение на Управителния съвет, взето с квалифицирано мнозинство.

Асоциирани членове

Асоциирани членове могат да бъдат всички физически и юридически лица, НПО и други обществени или международни организации, чиито цели и дейност са сходни с тези на Сдружението. Асоциираните членове могат да участват в работата на Общото събрание на Сдружението със статут на наблюдатели. Ползват всички останали преференции и ползи от членството в НСНИ.

Кандидатите за асоциирано членство подават формуляр/писмена молба за членство в НСНИ, която се разглежда от Управителния съвет на Сдружението. Приемането става с решение на Управителния съвет, взето с квалифицирано мнозинство.

Почетни членове

Общото събрание на НСНИ може да даде званието “почетен член” на физически лица, съществено допринесли за осъществяване на целите и задачите на Сдружението, определени в Устава и отговарящи на някое от следните изисквания:

 1. Активно са подпомагали осъществяването на политиката на НСНИ в обществото и неговото утвърждаване като организация в страната и зад граница;
 2. Имат сериозен научен и практически принос, полезен за дейността на НСНИ;
 3. Подпомагали са организационните структури на Сдружението за осъществяване на целите му;
 4. Активно са подпомагали дейността на НСНИ с дарения.
12 етични правила за работа на професионалистите в сферата на недвижимите имоти.

Професионална етика

НСНИ, като независима браншова организация, обединява български фирми, имащи за предмет на дейност операции с недвижими имоти, на основата на стремежа им за спазване на принципите за етика и висок морал при обслужване на потребителите, налагане на всички добри практики, създаване и утвърждаване на лоялна конкуренция и коректни взаимоотношения помежду им в условията на пазарна икономика, в професионалния подход и в браншовата специализация. Тези интереси налагат отговорности на всеки професионално ангажиран посредник в работата с недвижими имоти, надвишаващи обикновените търговски отношения. Членовете на НСНИ приемат като свой професионален дълг отговорността си пред Закона, Обществото и Клиента/ Потребителя. Етичният кодекс на НСНИ съдържа 35 етични стандарта, базирани на 10-те международни етични правила за работа на професионалистите в сферата на недвижимите имоти.
 • ОТГОВОРНОСТ: практикуващите професионалисти трябва да поемат пълнa отговорност за услугите, които предоставят; трябва да поддържат знания за актуалните професионални технологии, модели и данни, свързани с тяхната практика; трябва да признават и уважава правата и интересите на клиентите, третите лица и заинтересованите страни и трябва винаги да отделят необходимото внимание на социалните и екологичните аспекти.
 • ПОВЕРИТЕЛНОСТ: практикуващите професионалисти не трябва да разкриват поверителна или лична информация без предварително разрешение, освен ако подобно оповестяване не се изисква от приложимите закони или подзаконови актове.
 • КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ: практикуващите професионалисти трябва своевременно да разкрият цялата необходима информация преди и по време на предоставянето на услугата. Ако след разкриването, конфликтът не може да бъде премахнат или смекчен, практикуващият професионалист трябва се оттегли, освен ако засегнатите страни не се договорят взаимно, че той трябва да продължи работата си по съответния начин.
 • РАЗНООБРАЗИЕ: практикуващите професионалисти трябва да насърчават среда, която е приобщаваща и отворена, за да се даде възможност на хора с различни способности и идентичност да навлязат и да просперират на своите работни места и в съответните професии.
 • ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ: практикуващите професионалисти трябва да казват истината, да осигуряват прозрачност и сигурност по всички финансови въпроси.
 • ДОБРОСЪВЕСТНОСТ: практикуващите професионалисти трябва да действат честно, уместно и справедливо и да основават своите професионални съвети на релевантни, достоверни и обективни доказателства.
 • ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ: практикуващите професионалисти трябва да спазват правните норми, отнасящи се до професията им, съгласно които те упражняват дейност, заедно с приложимите международни правни норми.
 • ОТРАЗЯВАНЕ: практикуващите професионалисти трябва систематично да съпоставят и отразяват професионалните стандарти и най-добрите практики за тяхната професия и непрекъснато да извършват оценка на услугите, които предлагат, за да гарантират съответствието на професионалната им дейност с развиващите се етични принципи и професионални стандарти.
 • РЕСПЕКТ: практикуващите професионалисти трябва да се отнасят с уважение към другите; да не ограничават възможността на което и да е лице за свобода, уединение и независимост; трябва да признават важността на взаимодействие с другите, без дискриминация или предразсъдъци, и поддържане на тяхното благополучие и лична безопасност.
 • СТАНДАРТИ НА ОБСЛУЖВАНЕ: практикуващите професионалисти трябва да предоставят само услуги, за които са компетентни и квалифицирани; трябва да гарантират, че всеки служител или лице, подпомагащо предлагането на услугата, притежава необходимата компетентност за това; трябва да осигуряват надеждно професионално ръководство за своите колеги или екипи.
 • ПРОЗРАЧНОСТ: практикуващите професионалисти трябва да бъдат открити и достъпни; не трябва да заблуждават или да се опитват да заблуждават; не трябва да дезинформират или прикриват информация за продукти или срокове на изпълнение; трябва да предоставят съответната документация или други материали на ясен и разбираем език.
 • ДОВЕРИЕ: практикуващите професионалисти трябва да носят отговорност да поддържат репутацията на професията си и трябва да отчитат, че тяхната дейност и поведение влияят върху общественото доверие и доверието в професионалните организации на IESC и всички професионалисти, които те представляват.

Комисия по професионална етика

Комисията по професионална етика (КПЕ) има за цел контролиране спазването, прилагането и изпълнението на Етичния кодекса на НСНИ от неговите членове. В полза на Сдружението комисията:

– Пропагандира етичните норми;

– Обучава членовете на нормативните изисквания на Етичния кодекс;

– Проучва добрите пазарни практики и внася предложения пред УС за прилагането им между членовете;

– Следи за спазване на етичния кодекс, като разглежда жалби, констатира нарушения и внася предложения за санкции по утвърдени норми;

– Информира членовете за констатирани нередности.

Всеки потребител има право да подава сигнали и жалби в НСНИ  в случай на нарушения на професионалната етика и потребителските права от страна на агенция за недвижими имоти, член на НСНИ. За конфликт на интереси и некоректна конкуренция всяка агенция за недвижими имоти може да подадете сигнал или жалба към Комисията по професионална етика към Сдружението, когато се отнася до член на НСНИ. НСНИ може да вземе пряко отношение относно въпроси, свързани със спазването на етичните норми на своите членове, които доброволно са заявили, че ги спазват в своята дейност.

В своята дейност КПЕ се ръководи от Правилник за работа на Комисия по професионална етика.

etichen kodeks

Медиация

КАКВО ПЕЧЕЛИТЕ ОТ МЕДИАЦИЯТА

Спестяване на време и разходи

Чрез медиацията спорещите страни спестяват време и разходи, постигат доброволно споразумение чрез модела WIN-WIN, в който всяка от страните е печеливша. Ако споровете се водят между Ваши клиенти, медиаторите могат да помогнат вместо Вас в разрешаването по професионален начин на чужди проблеми, без да инвестирате допълнителни усилия, време и ресурси за Ваша сметка. Достатъчно е да насочите клиентите към медиацията като бърз и лесен способ за решаване на спорове. Това Ви осигурява повече време за същината на бизнеса Ви.

Доволни клиенти
Медиацията дава удовлетворение на потребителите и клиентите на бизнеса, защото те могат да оценят спестените време, нерви и пари. Медиацията не се задължава чрез договори. Това е доброволен акт на спорещите страни, облечен в желанието им максимално бързо да разрешат спора помежду си. 

Запазване на отношенията
Когато имате спор с клиент или партньор и въпреки Вашите усилия той не е могъл да бъде решен, подкрепата от неутрален експерт ще Ви помогне да излезете от ситуацията, като си получите дължимото и същевременно запазите нормални отношения с клиента или партньора.

КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ НА ПРАКТИКА
 • Можете да насочите към медиация Ваши клиенти, които спорят по казус със сделка или услуга за недвижим имот;
 •  Можете да използвате медиация за разрешаването на спорове, които директно Ви засягат, особенно когато имате да съберете дължими суми или някой не е изпълнил коректно ангажимента си към Вас.
МЕДИАТОРЪТ

Медиаторът е специално обучено лице, вписано в Единния регистър на медиаторите, който се поддържа от Министъра на правосъдието. Той е независим, не взема страна по спора и не дава правни съвети или оценки.
Медиаторът води процеса на преговорите по безпристрастен начин, така че да се постигне изгодно за двете страни решение, като:

 1.  осигурява ясни правила за водене на преговорите;
 2.  действа като буфер, който намалява напрежението;
 3.  помага да се обсъдят конструктивно спорните въпроси;
 4.  търси, заедно със страните общите интереси и цели и елементите на съгласие;
 5.  участва в анализа на правните и техническите въпроси, предоставени му от страните;
 6.  помага на страните да намерят възможно най-изгоден, за тях самите, вариант.

Mедиацията е най-известният по света метод за извънсъдебно разрешаване на спорове от самите спорещи с помощта на експерт по договарянето, който същевременно е специалист по правни, технически или други въпроси в различни сфери, сред които и сферата на недвижимите имоти. Процедурата е:

 • Поверителна и максимално конфиденциална
 •  Бърза – обикновено въпросът се решава в 2 до 3 срещи
 • Икономична – разходите за нея са в пъти по-малко от съд или арбитраж
 • Ефективна – запазва отношенията и репутацията, позволява да се стига и до бъдещи сделки.

Чрез Центъра по медиация към НСНИ можете да получите пълно съдействие за разрешаване на спорове по сделки и услуги във връзка с недвижими имоти чрез неговите експерти, които са с дългогодишен практически опит и са специализирани в тази сфера.

 

Регулация на бизнеса

Една от основните цели, залегнали в устава на НСНИ още от неговото създаване през 1992 г., е регламентиране на посредническата дейност при сделки с недвижими имоти. Водено от разбирането, че е необходимо ясно дефиниране на субектите на пазара на недвижими имоти с цел гарантиране интересите на държавата и на потребителите, както и създаване на условия за лоялна конкурентна среда, през изминалите 30 години НСНИ настойчиво е търсело съдействието на държавата и подкрепата на обществото за въвеждане на ясни правила за упражняване на тази специфична дейност, като е предлагало различни форми и варианти за постигането на тази цел.

След приемането на Европейския стандарт EN 15733 изискванията към предоставянето на услугите от брокерите на недвижими имоти се стандартизират за целия Европейски съюз. В разработването на стандарта и приемането му като БДС взеха активно участие представители на НСНИ, а Сдружението беше инициатор на този процес.

Членовете на НСНИ са убедени, че с въвеждането на ясни правила, задължения и отговорности и с налагането на високи професионални критерии за дейността на брокерите на недвижими имоти ще се гарантират в много по-голяма степен правата и интересите на потребителите на брокерските услуги, ще се защитят интересите на държавата и обществото и ще се създадат условия за лоялна конкурентна среда на пазара на недвижими имоти.

pexels-sora-shimazaki-5669619 (2)

ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР на агенции,брокери и агенти на недвижими имоти, които:

– Работят прозрачно

– Имат професионална квалификация

– Имат професионално присъствие на пазара

– Носят отговорност

– Приемат етичните стандарти на IESC (международна коалиция за етични стандарти)

Мултилистинг

Laris MLS е съвместен проект на MAPEX и НСНИ. MLS е дългоочакваният инструмент, който помага на брокерите да намерят сътрудничество с други брокери, за да предлагат своите ексклузивни оферти и купувачи. По този начин, вместо да работят с ограничен обем оферти, брокерите събират в една система информацията за имотите, които се предлагат, както и за купувачите, които търсят имот.
Това е система, предоставяща пакет от услуги, които подпомагат цялостната дейност на брокерите на недвижими имоти. Данните, съхранявани в платформата, са собственост на брокера, който е подписал ексклузивен договор с клиента си.

ПРЕДИМСТВА:

 • Работа в професионална и етична среда;
 • Вътрешна система за контрол на договорите и информацията в MLS;
 • Изчерпателна и достоверна информация за офертите;
 • Непрекъснат обмен на информация в реално време чрез специален софтуер;
 • Директен маркетинг до всички реални купувачи на брокерите в MLS;
 • Инвестиране на време, средства и професионални умения при максимална възвращаемост на инвестицията;
 • Предоставяне на изключителни права на един брокер и професионална подкрепа от много агенти;
 • Богата гама от маркетингови услуги;
 • Сигурност за клиента във всяка стъпка в процеса на покупко-продажбата;
 • Увеличаване броя на предлаганите от Вас имоти и процента на реализираните сделки;
 • Възможност да използвате пълно и качествено ресурсите си с гарантирана възвращаемост на инвестицията Ви.

MLS Ви дава възможност да предоставяте професионална и качествена услуга, което ще Ви осигури все повече нови клиенти и партньори, гаранция за Вашия успешен бизнес.

Регистрирайте се и качвайте Вашите ексклузивни имоти и купувачи!

Стратегически партньори на НСНИ: