Брокери излизат в защита на закон, който да регулира бранша

На 4 декември под заглавието „Битка за контрола върху 20 хил. брокери на имоти“ „Труд news” публикува петиция на „Национално сдружение брокери на имоти“, с която от браншовата организация искат да бъде отхвърлен законопроект за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти, който е внесен в парламента на 10 ноември 2023 г. от група народни представители. С тази петиция от организацията се противопоставят на създаването, както те посочват, на „Камара на брокерите, на която държавата да отстъпи изключителни права (монопол) по издаване на удостоверения за правоспособност на брокерите в България“.

Сега представяме позицията на „Национално сдружение Недвижими имоти“, браншова организация, в която членуват 342 агенции, която настоява за приемането на внесения в парламента законопроект.

В законопроекта за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти, входиран от група депутати в Народното събрание, има ясни критерии за професионална грамотност и компетентност, както и високи стандарти за етика от лицата, заети в бранша, посочват от „Национално сдружение Недвижими имоти“ (НСНИ).

„Целите на една регулация са създаването на лоялна професионална среда както към потребителите, така и между професионалните участници на пазара. Справедливата регулация е всеки да има достъп до професията, като я упражнява компетентно, отговорно, прозрачно и по утвърдени стандарти и етични норми“, посочват от НСНИ.

Желанието на бранша за създаването на регистър, съхраняван и воден от държавен орган, в годините е било отхвърляно от държавата като възможност, поради липсата на финансов и кадрови ресурс. Създаването му, когато държавата не откликва, остава в ръцете на бранша и по-специално на общата на всички браншова камара, заявяват от НСНИ.

Създаването на Професионална браншова камара – учредена като юридическо лице с нестопанска цел, има публичноправни функции и няма как да е „частна“, както манипулативно се твърди, пише в позицията на НСНИ. Тя е част от цялата концепция, която дава възможност на всички, вписани в професионалния регистър, да участват активно в процеса на демократично управление на сектора. Още при самото учредяване на камарата няма ограничение за броя на лицата, които да участват – има минимален брой, но няма максимален. След учредяването на браншовата камара, всеки в гилдията ще може да участва в органите и комисиите на камарата, като бъде демократично избиран с мандат от три години. Когато има професионална камара, има орган, който да защитава и представлява интересите на бранша пред държавата, посочват от НСНИ.

Ние сме против това една регулация на бранша да обхване само създаването на регистър, защото това няма да реши много от проблемите в бранша, заявяват от НСНИ. Освен регистър трябва да бъдат наложени ясни правила и отговорности за всеки участник на пазара, единни критерии за образователен ценз, ниво на знания, умения и компетенции, да бъде гарантирано високото качество на брокерските услуги, както и да бъде създаден единен Етичен Професионален Кодекс, чиито стандарти да бъдат спазвани от всички лица и да бъдат в основата на развитието на сектора, смятат от сдружението.

На всички, които си задават въпроса защо подкрепяме учредяването на професионална браншова камара, от НСНИ отговарят така:
– Защото в този бизнес участваме предимно микро, малки и средни фирми. Ние познаваме най-добре нашите проблеми. Никой извън колегията не може да брани нашите интереси по-добре от самите нас – професионалистите на пазара.
– Защото бъдещото развитие на брокерската професия и целия бранш, както и определянето на стратегическите цели, създаването на етични правила и контрола при спазването им и предоставянето на висококачествени услуги ще бъде в ръцете на всички нас, хората, които упражняват брокерската професия.
– Защото участието в създаването/учредяването на професионална браншова  камара  ще бъде открито за всеки, който упражнява тази професия.
– Защото всеки ще може да участва със своя глас в създаването на Устав и Етичен кодекс на браншовата Камара.
– Защото след първоначалното създаване на Камарата всеки ще може да дава предложения за развитието на бранша, да избира, да бъде избиран в органите на Камарата.
– Защото никой по-добре от професионалната гилдия не знае от какво има нужда една професия.
– Защото в случай на възникнали спорове по решения, взети от Камарата, всеки ще може да се обърне към компетентния български съд или да ползва възможностите на медиацията и арбитражните производства.
– Защото всички сродни браншове в България от много години използват точно професионалната браншова Камара като инструмент за регулация (Камара на строителите в България, Камара на архитектите в България, Нотариална камара, Камара на независимите оценители в България и др.).

Внесеният законопроект за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти, входиран от група депутати в Народното събрание, не изключва прилагането на действащото законодателство в страната. Камарата няма да бъде последната инстанция. Тя създава условия за доброволно разрешаване на спорове на браншово ниво, но когато това се окаже невъзможно, в проекта е предвидено да се премине към решаването им от компетентния съд.

Законопроект за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти няма ограничаващ характер, а регулативен. Той е свързан именно с това – да дефинира професията, тя да се упражнява от грамотни лица, които получават първоначална професионална подготовка, спазват общоприет етичен кодекс и професионални стандарти. Регламентира отговорностите, които всеки да носи за предоставяната от него услуга, посочват от НСНИ.

Хората и агенциите, заети в бранша, ще бъдат включени в единен професионален регистър и ще упражняват дейност при наличието на застраховка за професионална отговорност. Агенциите за недвижими имоти ще трябва да се управляват задължително от брокер, а не от хора, които нямат професионален опит.

От друга страна, хората, които не са вписани в професионалния регистър, но извършват дейност, определена като услуга на регулираната професия, да носят съответната отговорност за това, т.е. минимализиране на сивия сектор. Което на практика означава, че чрез приемането на проектозакона, не само няма „да се извличат огромни печалби за сметка на заетите в бранша“, както отново манипулативно и популистки се твърди, а и ще се увеличат приходите за държавата, ограничавайки нерегламентираното упражняване на професията, заявяват от НСНИ.

Законопроектът няма за цел да даде възможност на някой да „монополизира“ бранша, чрез налагане на ограничения било то за упражняване на професията или за подготовката на кадрите за нея. Както няма и за цел налагането на фиксиран размер на комисионната, което е в разрез със свободния пазар. Напротив, проектозаконът осигурява на всеки възможността за достъп до професията при ясни правила и задължения, посочват от НСНИ.

Източник Trud.bg

Сродни статии

21-фев.-2024
21-фев.-2024 Сделките с имоти в София нараснаха с 44%

Над 27% повече продажби в шестте най-големи града Общо за страната увеличението през четвъртото тримесечие е с 15 на сто Чепеларе е №1 със 64% повишение Сделките с имоти в София нараснаха с близо 44% в периода от октомври до декември спрямо предходното тримесечие, показват данни на Агенцията по вписванията. През четвъртото тримесечие на миналата година в столицата са регистрирани 10 075 сделки с имоти, при 7001 продажби през третото тримесечие. По принцип четвъртото тримесечие на годината е най-добро за пазара на имоти и миналата година не прави изключение. Регистрираните покупки на къщи и апартаменти от октомври до декември в […]

Научи повече
19-фев.-2024
19-фев.-2024 Как да разпознаем коректния брокер на недвижими имоти?

Инж. Галина Максимова е експерт с дългогодишен опит в сферата на недвижимите имоти. От 1992 г. е собственик и управител на агенция за недвижими имоти „Софконсулт” ЕООД. Тя разказва за етиката на професията на брокера на недвижими имоти и как потребителите могат да следят за спазването ú. – Г-жо Максимова, в края на миналата година бяхте преизбрана за пореден мандат като председател на Комисията по професионална етика (КПЕ) към НСНИ. Кои са най-фрапиращите порочни практики на брокери на недвижими имоти, които достигат до Вас и има ли тенденция до КПЕ да достигат повече жалби и сигнали за некоректно поведение от страна на брокери […]

Научи повече
14-фев.-2024
14-фев.-2024 Как се променя жилищният пазар у нас и има ли тенденция за застой?

Жилищният пазар в България е в основата на икономическата дейност и социалното развитие на страната. През последните години се наблюдават значителни промени в този сектор, включително иновации в строителството, промени в динамиката на търсенето и предлагането, както и въздействието на глобалната пандемия. Темата за покупка на недвижимо имущество, както и цените на имотите е много актуална за обществото. Икономическия отчет на строителния сектор за деветте месеца на миналата година, изготвен от Камарата на строителите в България и публикуван на интернет страницата на браншовата организация, показва че жилищносто строителство и това на офис площи все още заема значителна част от строителната […]

Научи повече
09-фев.-2024
09-фев.-2024 Отчитаме значителен ръст в строителството

За периода януари-септември 2023 г. сектор „Строителство“ е произвел продукция на стойност 13 015 млн. лв., сочат данните на Икономическия отчет на строителния сектор, изготвен от Камарата на строителите в България. Сградно строителство, което включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за деветмесечието на 2023 г. в размер на 7 542 млн. лв., или с дял от 57,9 на сто от общо произведената продукция в сектора за разглеждания период. Произведената продукция в сградното строителство се увеличава с 24,8 на сто в сравнение с деветмесечието на 2022 г. по предварителни данни на НСИ. В инженерната инфраструктура произведената продукция за деветмесечието […]

Научи повече
Стратегически партньори на НСНИ: