• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  Учебен график


  предстоящо ОБУЧЕНИе    годишен график  ИЗПИТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ    

  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

  ОСНОВНИ МОДУЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО – 84 учебни часа и изпити по теория и практика

   

  КРЕДИТ - 2 ТОЧКИ
  ИМОТЪТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНСТРУМЕНТ
  МЕСТНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ
  ПРОФЕСИОНАЛНИ СТРУКТУРИ
  ПРОФИЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПОСРЕДНИК ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АГЕНТИТЕ И БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
  ЕТИЧНИ НОРМИ.
  КРЕДИТ - 4 ТОЧКИ
  ПСИХОЛОГИЯ НА СДЕЛКАТА ПСИХОЛОГИЯ И ПОВЕДЕНИЕ НА СТРАНИТЕ В ЕДНА СДЕЛКА
  ПСИХОЛОГИЯ И ПОВЕДЕНИЕ НА ПОСРЕДНИКА
  ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И ПОДХОДИ.
  КРЕДИТ - 3 ТОЧКИ
  ИКОНОМИЧЕСКИ ОСНОВИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
  КАТЕГОРИИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СПЕЦИФИКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ТЯХ
  КРЕДИТ - 2 ТОЧКИ
  ТЕОРИЯ ЗА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО
  ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
  МЕТОДИ И ПОДХОДИ
  КРЕДИТ - 12 ТОЧКИ
  СЪЩНОСТ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ ОТ ПРАВНА ГЛЕДНА ТОЧКА
  ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА
  ЗАКОН ЗА НАСЛЕДСТВОТО
  ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ
  ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
  ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, ДАРЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЕ
  АЛИАТОРНИ ДОГОВОРИ, ОТСТЪПЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА / ПОЛЗВАНЕ, ЗА СТРОЕЖ, ЗА ПРЕМИНАВАНЕ
  НАЕМАНЕ И ОТДАВАНЕ
  РАБОТА С ДОГОВОРИ И ДОКУМЕНТИ
  ПРОВЕРКА ЗА ТЕЖЕСТИ, ПРАВЕН СТАТУТ
  ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С НОТАРИУС И АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
  КРЕДИТ - 1 ТОЧКА
  В сътрудничество с банкова институция
  КРЕДИТ - 5 ТОЧКИ
  КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ, ЕЛЕМЕНТИ, КАРТИ, ПАРАМЕТРИ
  ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЯ / ТЕРМИНОЛОГИЯ /
  ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, АКТОВЕ, УДОСТОВЕРЕНИЯ, СХЕМИ
  РАЗЧИТАНЕ НА КАДАСТРАЛНИ КАРТИ, СКИЦИ, СХЕМИ
  ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
  КРЕДИТ - 5 ТОЧКИ
  ОСНОВНИ КОНСТРУКТИВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА СГРАДИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ
  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КВАДРАТУРИ 
  ДЕФИНИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ПОНЯТИЯ
  ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, АКТОВЕ, УДОСТОВЕРЕНИЯ, СХЕМИ
  КРЕДИТ - 6 ТОЧКИ
  ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, НАРЕДБИ, ПРАВИЛНИЦИ
  ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
  ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С РАЗЛИЧЕН СТАТУТ И ИМОТИ В СТРОЕЖ
  РАБОТА С ДОГОВОРИ И ДОКУМЕНТИ, СКИЦИ, ПЛАНОВЕ
  КРЕДИТ - 4 ТОЧКИ
  ПОНЯТИЕ, КАТЕГОРИИ, ОСОБЕНОСТИ
  СКИЦИ, ПЛАНОВЕ, ДОКУМЕНТИ ЗА ЛЕГИТИМАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТ
  КОМАСАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
  ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ЕТАПИ, ИНСТИТУЦИИ, ДОКУМЕНТИ, НАТУРА 2000
  РЕСТИТУЦИЯ, ТКЗС
  ГОРИ И ГОРИСТИ МЕСТНОСТИ, ИЗСИЧАНЕ НА ГОРИСТИ МЕСТНОСТИ - ОСОБЕНОСТИ
  КРЕДИТ - 4 ТОЧКИ
  БИЗНЕС ЕТИКЕТ И СЕБЕПРЕДСТАВЯНЕ
  СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА БИЗНЕС ПРЕГОВОРИТЕ
  ОСНОВНИ ТЕХНИКИ, ВЪЗПРИЯНИЯ, ИЗРАЗЯВАНЕ
  КОГАТО ПОСРЕДНИКЪТ ПРЕДСТАВЛЯВА ЕДНАТА ИЛИ ДВЕТЕ СТРАНИ В СДЕЛКА
  МЕДИАЦИЯ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО
  ЕКСКЛУЗИВНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КЛИЕНТ И ПОСРЕДНИК
  КАК ДА ПРИВЛИЧАМЕ КЛИЕНТИ ЧРЕЗ ПРЕГОВОРИ
  СПОДЕЛЯНЕ НА БИЗНЕС
  КРЕДИТ - 4 ТОЧКИ
  СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИЯ
  ИЗТОЧНИЦИ ЗА РЕКЛАМА И МАРКЕТИРАНЕ
  РЕКЛАМНИ И МАРКЕТИГОВИ ПОДХОДИ
  ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ
  ПРИВЛИЧАНЕ НА КЛИЕНТИ ЧРЕЗ МАРКЕТИНГОВИ ПОДХОДИ
  КРЕДИТ - 1 ТОЧКА
  СНИМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ
  ИЗПИТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ПРОФЕСИЯ
  ИЗПИТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

   

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата