• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Структура на управление на НСНИ

   

  Управителният съвет на НСНИ е постоянно действащ колективен орган на управление, който ръководи и организира цялостната дейност на Сдружението. Състои се от седем до девет души, един от които Председател. Той се избира и освобождава от Общото събрание с обикновено мнозинство за срок от две години. Председателят на Сдружението е по право председател на Управителния съвет. Председателят на Сдружението се избира от Общото събрание за срок от две години с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Той не може да бъде избиран последователно за повече от два мандата.

   

  ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА НСНИ

  Общото събрание е върховен орган на управление на Сдружението, състои се от всички негови членове и има правото да изменя и допълва Устава и Етичния професионален кодекс. Избира пряко Председателя на Управителния съвет, Председателя на КПЕ и Председателя на КС, както и избира и освобождава членовете на Управителния съвет, на Контролния съвет и на Комисията по професионална етика. Приема отчетите за дейността на Управителния съвет и докладите на  Контролния съвет, както и програмата за дейността на Сдружението и неговия бюджет. Взема решение за  размера на членския внос, преобразуването или прекратяването на Сдружението. Общото събрание отменя решенията на всички други органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението, разглежда жалби срещу решенията на УС, включително и за отказ за приемане или за изключване на членове на Сдружението. Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете и органите на Сдружението те подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

  Националният съвет е консултативен орган на Сдружението, който в периода между общите събрания съдейства на Управителния съвет, Регионалните структури и на работните комисии за изпълнение на решенията на Общото събрание. Състои по право от Председателя и членовете на УС на НСНИ, председателите на Регионалните структури, Председателя на Комисия по професионална етика, Председателя на Контролния съвет, бившите председатели на Сдружението. По решение на Общото събрание и на УС на Сдружението в работата на Съвета могат да бъдат привличани и други лица, допринесли за изграждането и развитието на организацията, както и личности с богат професионален опит, ползващи се с авторитет в обществото и сред членовете на Сдружението.

  Контролният съвет се състои от петима членове, избирани и освобождавани от Общото събрание на НСНИ за срок от две години. Председателят на Контролния съвет се избира от Общото събрание за срок от две години. Той не може да бъде избиран последователно за повече от два мандата. Контролният съвет проверява финансовата дейност на Сдружението и съответствието й с Устава и вътрешните правилници и нормативни документи, целесъобразността на разходите и приходите, изпълнението на бюджета, състоянието на имуществото, начина на разпореждането с него и стопанисването му.

  27 +

  ГОДИНИ

  Ние създадохме професионалния пазар на недвижими имоти в страната

  28 +

  НАСЕЛЕНИ МЕСТА

  Нашите членове работят във всички основни населени места в страната

  12 +

  РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ

  Защита на професионалните интереси на фирмите по региони

  2500 +

  ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

  Професионална мрежа - етични правила, коректност и доверие

   

   

   

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата