• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Регулация на бизнеса с НИ

  Една от основните цели, залегнали в устава на НСНИ, още от неговото създаване през 1992 г., е регламентиране на посредническата дейност при сделки с недвижими имоти. Водено от разбирането, че е необходимо ясно дефиниране на субектите на пазара на недвижими имоти с цел гарантиране интересите на държавата и на потребителите, както и създаване на условия за лоялна конкурентна среда, през изминалите 24 години НСНИ настойчиво е търсело съдействието на държавата и подкрепата на обществото за въвеждане на ясни правила за упражняване на тази специфична дейност, като е предлагало различни форми и варианти за постигането на тази цел.

  След приемането на Европейския стандарт EN 15733, изискванията към предоставянето на услугите от брокерите на недвижими имоти се стандартизират за целия Европейски съюз. В разработването на стандарта и приемането му като БДС взеха активно участие представители на НСНИ, а Сдружението беше инициатор на този процес.

  През 2010г. Националният съвет на НСНИ прие решение за създаването на работна група от експерти, която да разработи проект на Закон за брокерите на недвижими имоти.

  Работната група проучи и анализира опита и практиката в други страни - членки на Европейския съюз, и разработи проект за Закон, който бе обсъден и подкрепен от членовете на сдружението. На свое редовно заседание, проведено на 10 март 2012 г. в гр. Стара Загора, Националният съвет на НСНИ прие разработения от експертната група текст на проекта за закон и възложи на Управителния съвет на сдружението да положи всички усилия за внасяне на проекта за обсъждане в Народното събрание на Република България.

  Усилията на НСНИ за регламентиране дейността на брокерите на недвижими имоти имат принципната подкрепа на Българската търговско-промишлена палата, Нотариалната камара, Федерацията на потребителите в България, Камарата на строителите, Камарата на архитектите и на други сродни браншови организации.

  Разработеният текст за закон цели да се идентифицират брокерите на недвижими имоти, да се създаде прозрачност за тяхната дейност, да се повиши отговорността им за качеството на предоставяните услуги, и най-важното да се защитят интересите на потребителите.

  Проектът създаден през 2012г. предвижда уреждане на правния статут на брокерите на недвижими имоти, изискванията за осъществяване на дейността им, условията и реда за придобиване на професионална квалификация и упражняване на професията. Предвидено е създаване на Камара на брокерите на недвижими имоти и уреждане на нейния статут, организация и дейност, както и създаване на публичен регистър на брокерите на недвижими имоти.

  В проекта са дефинирани „посредническата дейност при сделки с недвижими имоти”, „брокер на недвижими имоти”, „агент за недвижими имоти”. 

  По отношение на дейността на брокерите на недвижими имоти проектът предвижда въвеждането на изисквания, които са залегнали в Европейския стандарт EN 15733 и които отразяват практиката в другите страни от Европейския съюз.  Особено важно е изискването отношенията между брокерите на недвижими имоти и клиентите да се уреждат задължително с писмени договори. Наличието на договор ще канализира отношенията между клиент и посредник - по-лесно ще може да се претендира изпълнението на задълженията по него, включително изплащането на възнаграждението (комисиона). Предвидено е въвеждането на задължителна застраховка „Професионална отговорност”.

  ​През 2017г. концепцията за регулиране на бизнеса придобива нови измерения, наложени от настъпилите коренни промени в професията, бизнеса и начина на комуникация. След внимателно изучаване на успешните международни практики, работна група създава нова концепция, на базата на която да се изготвят някой промени в проекто закона, които да бъдат по-лесно приложими.

  Членовете на НСНИ са убедени, че с въвеждането на ясни правила, задължения и отговорности и с налагането на високи професионални критерии за дейността на брокерите на недвижими имоти ще се гарантират в много по-голяма степен правата и интересите на потребителите на брокерските услуги, ще се защитят интересите на държавата и обществото и ще се създадат условия за лоялна конкурентна среда на пазара на недвижими имоти.

  .

  17 октомври, 2008 г. - Втора сесия на Конференцията „Европейските изисквания към услугите на агентите на недвижими имоти”, София под патронажа на заместник министър-председателя и министър на външните работи на РБългария на тема „Регламентиране на дейността на агентите за недвижима собственост. Идентифициране на нуждите на бранша”. По време на дискусията се очертават основните изисквания на членовете на сдружението и на представителите на бранша относно бъдещ закон за дейността им. Информация за нивото и начините на регулацията на професията в другите държави от Европейския съюз и САЩ изнасят международните участници в конференцията – представители на CEI, CEPI, NAR. Подкрепа на идеята за нормативна регулация изказват и представителите на държавни институции и работодателски и браншови организации – МРРБ, НАПОО, БТПП, БИС, Федерацията на потребителите в България и др.

  9 май 2009 г. – Общото събрание на НСНИ определя като основен приоритет в дейността на избрания управителен съвет разработването и внасянето на предложение за Закон за дейността на брокерите на недвижими имоти.

  В периода юни 2009 г. – юни 2010 г. НСНИ проучва нормативната база и начините на регулация на професията „брокер на недвижими имоти” в страните от Европейския съюз и подготвя подробна информация за членовете на Националния съвет.

  Представители на УС на НСНИ – Л. Искров и И. Велков, като членове на Техническия Комитет към Българския Институт по стандартизация работят по синхронизирането на текста и официализирането на превода на Европейския стандарт за услуги на брокерите на недвижими имоти EN 15733 .

  3 юли 2010 г. – на заседанието на Национален съвет на НСНИ в гр. Хисаря, Л. Искров изнася информация за работата на НСНИ във връзка с регламентацията на професията „брокер на недвижими имоти”. НС определя основните приоритети в бъдещ проект на Закон и предлага да бъде създадена работна група, която да обобщи всички мнения и предложения, и да разработи рамка на Проект за закон. По решение на УС на НСНИ е създадена работна група, в състава на която влизат всички бивши председатели на НСНИ и над 20 представители на фирми от София, Варна, Пловдив, Бургас. Работната група провежда поредица от обсъждания и разработва проект, който е изпратен за подробно обсъждане до всички регионални структури на НСНИ.

  22 октомври 2010 г. София – Международна конференция на тема „Прилагане на европейския стандарт EN15733 и регулация на професията в европейските страни”, организирана от НСНИ и Европейската конфедерация на агентите по недвижим имоти (CEI). Отчетена е дейността на сдружението по въвеждане на БДС EN15733. Изнасят са доклади от представители на всички страни-членки на CEI и опита на Русия по регулацията на дейността на брокерите на недвижими имоти в съответните държави. Представят се идеите и очакванията на НСНИ във връзка с бъдеща регулация на дейността в България.

  11 юни 2011 г. - Национален съвет (НС) на НСНИ – гр. Белоградчик. НС обсъжда доклада на председателя на работната група към НСНИ В. Лафчиев по рамката на Закон за дейността на брокерите на недвижими имоти и направените бележки и предложения от регионалните структури на сдружението. НС предлага на работната група направените бележки и предложения да бъдат съобразени и отразени в проекта за Закон, като окончателния текст да бъде представен за обсъждане и приемане на следващо заседание на НС.

  10 март 2012 г. - Национален съвет на НСНИ – гр. Стара Загора. НС приема концептуално текста на работната група на проекта за Закон и взема решение да бъде възложено на група в състав Л. Искров, Б. Маринова, С. Даскалова и С. Иванов текстът да бъде окончателно редактиран и стилистично изчистен за да бъде внесен за обсъждане в Народното събрание.

  Май - Юни 2012г. - НСНИ провежда серия от регионални кръгли маси и широкоформатни дискусии отворени за всички колеги от бранша и представители на местната власт и администрация и сродни браншови организации. Най-посетени са форумите в Пловдив (30 май 2012), Варна (8 юни 2012) и Бургас (16 юни 2012).

  Октомври 2012 г. Работната група на проекта за Закон съвместно с външна юридическа кантора подготвя и оформя текста и мотивите към предложението за закон.

  9 януари 2013 г. Текстът е предаден на УС на НСНИ и се публикува на сайта на Сдружението.

  22 януари 2013 г., УС на НСНИ провежда експертна кръгла маса за регламентиране дейността на брокерите на недвижими имоти, организирана от Национално сдружение „Недвижими имоти” (НСНИ). В срещата участваха депутати от комисиите по правни въпроси, по външна политика и отбрана, по регионална политика и местно самоуправление на 41-вото НС, представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на Министерство на вътрешните работи, на Националната агенция по приходите, на Агенция по вписванията, на Агенция по геодезия, картография и кадастър, на работодателски, браншови и потребителски организации.

  13 февруари 2013 г., УС на НСНИ провежда експертна среща с МИЕТ – „Дирекция техническа хармонизация и политика на потребителите” за окончателно синхронизиране на текстове от предложението на НСНИ за регламентиране дейността на брокерите на недвижими имоти, със съответните европейски директиви, касаещи пряко или косвено тази сфера на дейност и упражняване на професия в страните членки на ЕС.

  Получена е принципна подкрепа за предложения проект на Закон от Нотариалната камара (писмено становище), Федерацията на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители”, Камарата на строителите в България, Камара на Архитектите в България, БТПП, КРИБ, Агенция по вписванията, Национална агенция по приходите и други представители на държавната администрация в ресорните дирекции и ведомства, висши учебни заведения и академични институции, както и на професионалните международни и европейски организации от бранша.

  Поради усложнената политическа обстановка в страната работата по закона е в застой след февруари 2013г. Междувременно пазарът поставя нови предизвикателства, които променят спецификата на професията и НСНИ си дава срок за проучване и адаптиране към новите пазарни условия. Процесът е насочен към обединяване на гилдията в единомислие и поставянето на общи цели.

  Август 2014г. - Август 2016г. - Провеждане на множество срещи с институции, включително министрества и проучване на становището им за регулация на бизнеса. Разглеждане на два възможни варианта - създаване на държавна контролна институция или регулация чрез браншова камара. Анализиране на последния вариант на законопроект и обмисляне на варианти за осъвременяване и адаптиране съгласно получените институционални препоръки. Проучване на европейския опит за регулиране на бизнеса. Създаване на нова концепция за работа по законопроект.

  ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА РЕГУЛАЦИЯ - 2013г. МОТИВИ ЗА РЕГУЛАЦИЯ

  .

  2014 година - Дефиниране на професионални правила за работа на агенциите за недвижими имоти като брокери  и агентите работещи в тях с цел запознаване на потребителите с добрите пазарни практики и активиране на тези практики между професионалистите. Обосновано дефиниране на разликата между професионален посредник и лица, които искат комисионна от потребтредителите без да са регистрирани като търговци и професионално подготвени за извършване на посредническа дейност при сделките с недвижими имоти.

  Работа по създаванео на професионален регистър на Агенциите за недвижими имоти / Брокери / и техните Агенти

  Популяризиране на арбитражната практика и медиацията при спорове възникнали по сделки с недвижими имоти и тяхното управление. Създадаване на партньорски отношения с Арбитражен съд към Сдружение" Правна помощ и медиация", чрез което Агенциите за недвижими имоти получават качествени юридически консултации, а потребителите имат възможност да се отнасят към бързи производатва по казуси, спорове и извънсъдебни споразумения, с цел избягване на дългогодишни съдебни производства.

  2015 година - Активна работа с КЗП, КЗК, КЗЛД, Арбитражен съд, Независим съвет за саморегулация /НСС/относно намаляване на лошоте пазарни практики съобразно действащото българско законодателство. Активно прилагане на учебни програми за повишаване на квалификацията на работещите агенти на недвижими имоти в страната и подготовката им за получаване на държавна диплома за трета квалификационна степен по специалността " Брокер на недвижими имоти".

  15 май 2015г. - Кръкла маса с КЗП, КЗК, КЗЛД и Арбитражен съд - обсъждане на договорни отношения, казуси, лоши пазарни практики според дефинициите на действащото законодателство и комисиите, които контролират неговото прилагане.

  19 май 2015г. - НСНИ като партньор на имотен портал IMOTI.NET инициира публична дискусия по тематика свързана с лошите пазарни практики и нелоялната конкуренция, по време на която участие взеха представители на КЗП и НСС.

  Август 2015г. - Създаването на отворена публична кампания за борба с лошите пазарни практики и нелоялната конкуренция. Кампанията е свързана със събирането на сигнали от агенции и потребители и препращането им към КЗП с приложено становище на НСНИ.

  Март 2016г. -  Създаване на нова кампания " Избери брокер, а не случайна оферта". Целта на кампанията е предпазването на потребителите от фалшивите обяви. 

  Юли 2016г. - Срещи с КЗП във връзка с договорните отношения между агенциите за недвижими имоти и потребителите на посредническата услуга.

  .

  Април 2017г. - Създава новата осъвременена концепция за регулация чрез разделяне на професионалистите на брокери и  агенти, определяйки тяхната роля в бизнеса и нивото им на квалификация. Даване на приоритет на регистрационния режим както на фирмите, така и на заетите лица в тях. 

  2016 година - Дефиниране на професионални правила за работа на агенциите за недвижими имоти като брокери  и агентите работещи в тях с цел запознаване на потребителите с добрите пазарни практики и активиране на тези практики между професионалистите. Обосновано дефиниране на разликата между професионален посредник и лица, които искат комисионна от потребтредителите без да са регистрирани като търговци и професионално подготвени за извършване на посредническа дейност при сделките с недвижими имоти.

  Работа по създаванео на професионален регистър на Агенциите за недвижими имоти / Брокери / и техните Агенти

  Популяризиране на арбитражната практика и медиацията при спорове възникнали по сделки с недвижими имоти и тяхното управление. Създадаване на партньорски отношения с Арбитражен съд към Сдружение" Правна помощ и медиация", чрез което Агенциите за недвижими имоти получават качествени юридически консултации, а потребителите имат възможност да се отнасят към бързи производатва по казуси, спорове и извънсъдебни споразумения, с цел избягване на дългогодишни съдебни производства.

  Юли 2016г. - Срещи с КЗП във връзка с договорните отношения между агенциите за недвижими имоти и потребителите на посредническата услуга.

  Март 2016г. -  Създаване на нова кампания " Избери брокер, а не случайна оферта". Целта на кампанията е предпазването на потребителите от фалшивите обяви. 

  2015 година - Активна работа с КЗП, КЗК, КЗЛД, Арбитражен съд, Независим съвет за саморегулация /НСС/относно намаляване на лошоте пазарни практики съобразно действащото българско законодателство. Активно прилагане на учебни програми за повишаване на квалификацията на работещите агенти на недвижими имоти в страната и подготовката им за получаване на държавна диплома за трета квалификационна степен по специалността " Брокер на недвижими имоти".

  Август 2015г. - Създаването на отворена публична кампания за борба с лошите пазарни практики и нелоялната конкуренция. Кампанията е свързана със събирането на сигнали от агенции и потребители и препращането им към КЗП с приложено становище на НСНИ.

  19 май 2015г. - НСНИ като партньор на имотен портал IMOTI.NET инициира публична дискусия по тематика свързана с лошите пазарни практики и нелоялната конкуренция, по време на която участие взеха представители на КЗП и НСС.

  15 май 2015г. - Кръкла маса с КЗП, КЗК, КЗЛД и Арбитражен съд - обсъждане на договорни отношения, казуси, лоши пазарни практики според дефинициите на действащото законодателство и комисиите, които контролират неговото прилагане.

   

   

   

  .

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата