• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  Дипломи за брокери на недвижими имоти с опит

   

  • Това е форма за получаване на държавна диплома-свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпит по теория и практика.
  • Валидирането е насочено към лица, които вече имат натрупани практически опит и теоритични знания, придобити чрез самостоятелно и неформално учене. Процедурата е достъпна до всяко лице, което отговаря на изискванията за допускане до изпит за валидиране на знания.

   

  Представянето на един или няколко от следните видове документи придобити в страната или в чужбина, служат за анализ на представените доказателства за професионални знания, умения и компетентности на кандидата и определяне на процедурата по валидиране, съгласно разпоредбите на Наредба №2. Документите се представят в оригинал с приложено копие. След сверяване на копието, оригиналът се връща на кандидата.Това е форма за получаване на държавна диплома-свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпит по теория и практика.

  • Документите се представят в оригинал с приложено копие. След сверяване на копието, оригиналът се връща на кандидата.
  • Трудова книжка с включен трудов стаж по специалността /ако има такъв /
  • Осигурителна книжка с трудов стаж по специалността /ако има такъв/
  • Документ за образователно равнище /дипломи или свидетелства за завършени образователни нива по специалности "Недвижими имоти - икономика, бизнес или управление", "Право", "Строително инженерство, конструкции или геодезия", "Икономика или икономически специалности свързани с търговия, управление на хора, финанси, маркетинг, мениджмънт, реклама, МО, МИО", "Архитектура или свързано инженерно образование", "Психология"
  • Сертификати от изкарани обучения и семинари свързани с търговията и бизнеса с недвижимите имоти
  • Придобити професионални дезигнации/титли свързани с бизнеса с недвижими имоти
  • Професионални лицензи по специалността, сертификат за професионална правоспособност за оценител на недвижими имоти, земи или цели предприятия
  • Служебна бележка за покрит стаж за Агент/Брокер на недвижими имоти
  • Длъжностна характеристика към трудов договор, доказваща ангажираност по дейности като Агент/Брокер на недвижими имоти или технически сътрудник на Брокер в Агенция за недвижими имоти
  • Препоръки от работодатели за изпълненявани услуги по специалността
  • Препоръки от клиенти с доказателсвен материал за извършена услуга по специалността
  • Други доказателствени артефакти или снимки
  • Валидирането е насочено към лица, които вече имат натрупани практически опит и теоритични знания, придобити чрез самостоятелно и неформално учене. Процедурата е достъпна до всяко лице, което отговаря на изискванията за допускане до изпит за валидиране на знания.

   

  • 1. Лицето да има навършени 16 години
  • 2. Завършено средно образование
  • 3. Професионална автобиография
  • 4. Медицинско свидетелство, че професията не е противопоказна за лицето
  • 5. Трудова или осигурителна книжка доказваща, че кандидатът има натрупан общ трудов стаж не по-малък от 6 месеца. Не е задължително към момента на подаване на документите лицето да е в трудови правоотношения. Не е задължителни трудовият стаж да е по специалността
  • 6. Документи за доказване на придобитите професионални знания, умения и компетентности, заявени за валидиране /изредени по-долу/
  • 7. Заявление за валидиране до Директора на ЦПО към НСНИ по ОБРАЗЕЦ

   

   

  На основание на Лиценз №200912774 / 2009г. издаден от Националната агенция по професионално образование и обучение / НАПОО /, ЦПО към НСНИ издава признати от Министерство на образованието и науката / МОН / държавен ценз:

  * СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ за Брокери на недвижими имоти - трета квалификационна степен

  * УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ за Брокер на недвижими имоти

   

  ПРОЦЕДУРА ПО ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

  След предствяне на задължителните гореописани документи и доказателствени факти за придобити професинални умения и знания, Комисията по валидиране към ЦПО на НСНИ съставя протокол, с който се извършва директно допускане до изпит, или се препоръчва покриването на допълнителни знания или опит чрез самоподготовка или в семинарните модули на ЦПО на НСНИ. При съмнение за достатъчни знания и опит за покриване на изпита за валидиране съгласно Държавните образователни изисквания или при липса на достатъчно доказателства, Комисията по валидиране провежда предварителен тест, на базата на който съставя горния протокол.

   

  ДЪРЖАВЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ ЗА ВАЛИДИРАНЕ съгласно НИП
  Изпитът се провежда на две части - теория и практика, в два последователни дни и съгласно изискванията на МОН и НАПОО.

  Всеки изпит е с продължителност от 4 часа. ТЕОРИЯ - развиване на теоретичен въпрос по предварително зададен КОНСПЕКТ за самоподготовка и ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА + тест с подбрани въпроси. ПРАКТИКА - изготвяне и защита на курсов проект /минимум 10 страници/ или тест с отворени въпроси и развиване на казус.

   
  СЕМИНАРИ ЗА БАЗОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА И ИЗПИТ 

  ЕДИНАДЕСЕТДНЕВЕН МОДУЛЕН СЕМИНАР /84 учебни часа/ за подготовка за получаване на професионално свидетелство или удостоверение в следните направления:

  • Същност на професията и глобални аспекти
  • Психология на бизнеса
  • Бизнес преговори и сделки с имоти
  • Икономически аспекти на бизнеса с недвижими имоти
  • Правни аспекти при сделки с недвижими имоти
  • Земеделски земи
  • Кредитиране при сделки с недвижими имоти
  • Оценяване на имоти
  • Градоустройство и ново строителство
  • Градоустройство и сделки със земя
  • Градоустройство - правни аспекти
  • Маркетинг и реклама в бизнеса с недвижими имоти
  • Фотография за агенти и брокери на недвижими имоти

  КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ по избрани модули от горната програма.

  МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ - всяко лице, което проявява желание да се яви на изпит за валидиране на знания или има нужда от подобряване на теоретични знания може да избере кой модул от учебната програма да посети. Записването за целия курс дава финансов бонус и повече възможности за подготовка за изпит. 

   

   

   

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  0879590900 - по време на извънредното положение
  •  02/988 68 90
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата