• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ

  ДАТА ЗА ВАЛИДИРАНЕ - 7 И 8 ОКТОМВРИ 2017 Г., ОТ 10 Ч.

   

  ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ВАРНА
  ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА СОФИЯ
  ЦЕНИ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

   

  ПРОГРАМА 14 ОКТОМВРИ - 5 НОЕМВРИ

   

  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
  ОСНОВНИ МОДУЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО – 84 учебни часа и изпити по теория и практика

  МОДУЛ 1 - ГЛОБАЛНИ АСПЕКТИ НА ПРОФЕСИЯТА "БРОКЕР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" – 2 уч.часа
  КРЕДИТ - 2 ТОЧКИ
  ИМОТЪТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНСТРУМЕНТ
  МЕСТНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ
  ПРОФЕСИОНАЛНИ СТРУКТУРИ
  ПРОФИЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПОСРЕДНИК ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АГЕНТИТЕ И БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
  ЕТИЧНИ НОРМИ

  МОДУЛ 2 - ПСИХОЛОГИЯ НА БИЗНЕСА – 6 уч. часа
  КРЕДИТ - 4 ТОЧКИ
  ПСИХОЛОГИЯ НА СДЕЛКАТА ПСИХОЛОГИЯ И ПОВЕДЕНИЕ НА СТРАНИТЕ В ЕДНА СДЕЛКА
  ПСИХОЛОГИЯ И ПОВЕДЕНИЕ НА ПОСРЕДНИКА
  ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И ПОДХОДИ

  МОДУЛ 3 - ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – 4 уч.часа
  КРЕДИТ - 3 ТОЧКИ
  ИКОНОМИЧЕСКИ ОСНОВИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
  КАТЕГОРИИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СПЕЦИФИКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ТЯХ

  МОДУЛ 4 - ОЦЕНЯВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - 4 уч.часа
  КРЕДИТ - 2 ТОЧКИ
  ТЕОРИЯ ЗА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО
  ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
  МЕТОДИ И ПОДХОДИ

  МОДУЛ 5 - ПРАВНИ АСПЕКТИ ПРИ СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 16 уч.часа
  КРЕДИТ - 12 ТОЧКИ
  СЪЩНОСТ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ ОТ ПРАВНА ГЛЕДНА ТОЧКА
  ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА
  ЗАКОН ЗА НАСЛЕДСТВОТО
  ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ
  ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
  ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, ДАРЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЕ
  АЛИАТОРНИ ДОГОВОРИ, ОТСТЪПЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА / ПОЛЗВАНЕ, ЗА СТРОЕЖ, ЗА ПРЕМИНАВАНЕ
  НАЕМАНЕ И ОТДАВАНЕ
  РАБОТА С ДОГОВОРИ И ДОКУМЕНТИ
  ПРОВЕРКА ЗА ТЕЖЕСТИ, ПРАВЕН СТАТУТ
  ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С НОТАРИУС И АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

  МОДУЛ 6 - КРЕДИТИРАНЕ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 2 уч. часа
  КРЕДИТ - 1 ТОЧКА
  В сътрудничество с банкова институция

  МОДУЛ 7 - ГРАДОУСТРОЙСТВО – Технически аспекти ЗЕМЯ - 8 уч. часа
  КРЕДИТ - 5 ТОЧКИ
  КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ, ЕЛЕМЕНТИ, КАРТИ, ПАРАМЕТРИ
  ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЯ / ТЕРМИНОЛОГИЯ /
  ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, АКТОВЕ, УДОСТОВЕРЕНИЯ, СХЕМИ
  РАЗЧИТАНЕ НА КАДАСТРАЛНИ КАРТИ, СКИЦИ, СХЕМИ
  ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ

  МОДУЛ 8 - ГРАДОУСТРОЙСТВО – Технически аспекти СГРАДИ - 8 уч. часа
  КРЕДИТ - 5 ТОЧКИ
  ОСНОВНИ КОНСТРУКТИВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА СГРАДИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ
  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КВАДРАТУРИ 
  ДЕФИНИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ПОНЯТИЯ
  ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, АКТОВЕ, УДОСТОВЕРЕНИЯ, СХЕМИ

  МОДУЛ 9 - ГРАДОУСТРОЙСТВО И СДЕЛКИ СЪС ЗЕМЯ, ПРАВНИ АСПЕКТИ – 8 уч. часа
  КРЕДИТ - 6 ТОЧКИ
  ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, НАРЕДБИ, ПРАВИЛНИЦИ
  ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
  ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С РАЗЛИЧЕН СТАТУТ И ИМОТИ В СТРОЕЖ
  РАБОТА С ДОГОВОРИ И ДОКУМЕНТИ, СКИЦИ, ПЛАНОВЕ

  МОДУЛ 10 - ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 6 часа
  КРЕДИТ - 4 ТОЧКИ
  ПОНЯТИЕ, КАТЕГОРИИ, ОСОБЕНОСТИ
  СКИЦИ, ПЛАНОВЕ, ДОКУМЕНТИ ЗА ЛЕГИТИМАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТ
  КОМАСАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
  ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ЕТАПИ, ИНСТИТУЦИИ, ДОКУМЕНТИ, НАТУРА 2000
  РЕСТИТУЦИЯ, ТКЗС
  ГОРИ И ГОРИСТИ МЕСТНОСТИ, ИЗСИЧАНЕ НА ГОРИСТИ МЕСТНОСТИ - ОСОБЕНОСИ

  МОДУЛ 11 - БИЗНЕС ПРЕГОВОРИ – 8 уч. часа
  КРЕДИТ - 4 ТОЧКИ
  БИЗНЕС ЕТИКЕТ И СЕБЕПРЕДСТАВЯНЕ
  СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА БИЗНЕС ПРЕГОВОРИТЕ
  ОСНОВНИ ТЕХНИКИ, ВЪЗПРИЯНИЯ, ИЗРАЗЯВАНЕ
  КОГАТО ПОСРЕДНИКЪТ ПРЕДСТАВЛЯВА ЕДНАТА ИЛИ ДВЕТЕ СТРАНИ В СДЕЛКА
  МЕДИАЦИЯ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО
  ЕКСКЛУЗИВНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КЛИЕНТ И ПОСРЕДНИК
  КАК ДА ПРИВЛИЧАМЕ КЛИЕНТИ ЧРЕЗ ПРЕГОВОРИ
  СПОДЕЛЯНЕ НА БИЗНЕС

  МОДУЛ 12 - МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА В БИЗНЕСА С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 8 уч.ч.
  КРЕДИТ - 4 ТОЧКИ
  СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИЯ
  ИЗТОЧНИЦИ ЗА РЕКЛАМА И МАРКЕТИРАНЕ
  РЕКЛАМНИ И МАРКЕТИГОВИ ПОДХОДИ
  ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ
  ПРИВЛИЧАНЕ НА КЛИЕНТИ ЧРЕЗ МАРКЕТИНГОВИ ПОДХОДИ

  МОДУЛ 13 - ФОТОГРАФИЯ ЗА АГЕНТИ И БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 4 уч.ч.
  КРЕДИТ - 1 ТОЧКА
  СНИМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ

  ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ - 4 часа - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
  ИЗПИТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ПРОФЕСИЯ
  ИЗПИТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

  ЗА РЕГИСТРАЦИЯ  И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
  Директор ЦПО - Стефана Кафтанджиева
  0882 269687
  e-mail: education@nsni.bg 

  ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ
  Банка: Първа инвестиционна банка АД
  IBAN: BG 26 FINV 9150 10 BG N00P 35 - левова сметка
  BIC: FINVBGSF
  Бенефициент: НСНИ
  Основание за плащане: Обучение за брокери - / датата на курса /

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  02/988 68 90
  •  02/980 14 70
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата