• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НСНИ 31.10.2014 г.

  Дата на провеждане: 
  31.10.2014 10:30

  ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИ СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ / НСНИ /

  с БУЛСТАТ 000682469 и адрес и седалище на управление: гр.София, бул.Патриарх Евтимий №36-А 

   

  На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.20 ал.1 и ал.2 от Устава на Национално сдружение Недвижими имоти, Управителният съвет по своя инициатива свиква Общо събрание на Сдружението на 31 Октомври 2014 г. от 10.30 часа на адрес: гр.София, ул.Г.С.Раковски №92, ет.2, Конферентна зала, при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и вземане на решение за приемане на Професионални правила на брокерите и агентите по недвижими имоти по изложен проект на текста от УС на НСНИ и работна група.
  2. Вземане на решение за създаване на Професионален регистър и издаване на Професионални карти, и обсъждане на демонстративния проектен модел .
  3. Обсъждане на Проекта и мотивите на НСНИ за създаването на Закон за дейността на брокерите и агентите на недвижими имоти, разглеждане на предложения за изменения в текста. Вземане на решение за конкретни последващи действия на основание на окончателно одобрения от Общото събрание текст на проекта и мотивите.

  Всички материали за Общото събрание ще бъдат на разположение в офиса на Сдружението и предоставяни само на членовете му. Съгласно Протокол на УС на НСНИ, съставен на 30 Септември 2014г. на основание на глава „Прекратяване на членство“, Чл. 15. ал. (1) т.6 ал.(5) от Устава на Сдружението, юридическите лица, които са отпаднали като членове, нямат правото да вземат участие в Общото събрание, да гласуват и внасят предложения.

  Лице, което е законен представител на член на НСНИ и е в невъзможност да присъства лично на Общото събрание, има правото да упълномощи в писмена форма друго лице. Преупълномощаване не се допуска.

  гр. София, 30 Септември 2014 г.
  Председател и членове на УС на НСНИ

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
  Съгласно действащия Устав на НСНИ / извадка /:
  Чл.21. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага за един час по - късно, на същото място, при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
  Чл.22. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас в общото събрание. (3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
  Чл.19. (1) Общото събрание е върховен орган на управление на Сдружението, състои се от всички негови членове и има следните права: 1. изменя и допълва Устава и Етичния професионален кодекс; 6. приема програма за дейността на Сдружението;
  (2) Общото събрание взима решенията по точки 1, 4, 5 и 6 от предходната алинея с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите членове, а всички останали решения с обикновено мнозинство. Общото събрание не може да взима решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.
  (3) Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете и органите на Сдружението.

  Съгласно приета процедура на Народното събрание на Република България:
  1. Законодателният процес в Народното събрание се осъществява въз основа на Конституцията и на приет от него правилник. Право да внасят законопроекти имат народните представители и Министерския съвет. Това право се нарича право на законодателна инициатива.
  2. Законопроектите се внасят заедно с мотиви към тях, в които вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на проектозакона, включително финансови. В мотивите на законопроектите, които са свързани с членството на Република България в Европейския съюз, се посочва конкретна част от правото на Европейския съюз, която налага съответното регулиране.

  Адрес: 
  ул.Г.С.Раковски №92 ет.2, Конферентна зала
  СофияСтолична, София-град

   

  • НАЧИН НА РЕГИСТРАЦИЯ
  • Онлайн или чрез e-mail: finance@nsni.bg

  • Плащането се извършва по банков път в посочената левова банкова сметка на НСНИ.
  • Регистрацията се запазва валидна за съответната такса
   участие при извършено плащане в посочните срокове.
   ​Отказ от направена регистрация може да бъде извършен до 15 календарни дни преди събитието, след която дата платената такса за участие не подлежи на връщане.
  • ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
   BIC: FINVBGSF  
   IBAN: BG 26 FINV 9150 10 BG N00P 35
   БЕНЕФИЦИЕНТ: НСНИ
   ​Основание за плащане: ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК 2017

   ​* Таксите по банковите преводи са за сметка на наредителя

  • РЕГИСТРАЦИЯ

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  02/988 68 90
  •  02/980 14 70
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата