ДА на ПРОФЕСИОНАЛИЗМА и ЕТИКАТА в бранша НЕДВИЖИМИ ИМОТИ!

 ДА на ПРОФЕСИОНАЛИЗМА и ЕТИКАТА в бранша НЕДВИЖИМИ ИМОТИ!

НЕ на ЖЕЛАНИЕТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КАРТЕЛ СРЕЩУ МАЛКИТЕ и СРЕДНИ ФИРМИ!

НЕ на ЗАЩИТАТА НА ЛОШИТЕ ПРАКТИКИ В БРАНША!

Ние, членовете на Национално сдружение Недвижими имоти,

Искаме посредническата дейност при сделки с недвижими имоти да се регламентира със закон в интерес и защита на потребителите и на професионалните брокери и агенти, извършващи посреднически услуги при сделки с недвижими имоти. Вече за всички в бранша е ясно, че срещу този подход яростно се съпротивлява група лица, зад които прозират силните интереси на лица и фирми, желаещи да утвърдят дългосрочен монопол на пазара. Тези лица и фирми очевидно се опасяват, че спазването на единни професионални стандарти (чрез създаването на Етичен Професионален Кодекс от гилдията) ще ги лиши от възможността да „ловят риба в мътна вода“, да поставят на пиедестал единствено собствените си корпоративни интереси и печалби, загърбвайки тези на гражданите, както и да прилагат необезпокоявано лоши практики на пазара.

Ето защо подкрепяме ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, входиран от група депутати в Народното събрание на 10.11.2023 г., сигнатура 49-354-01-117, в който няма ограничения за достъпа до професия, има ясни критерии за професионална грамотност и компетентност, както и високи стандарти за етика от лицата, заети в бранша.

МОТИВИ към проекта ЗПУСНИ

Целите на една регулация са създаването на лоялна професионална среда както към потребителите, така и между професионалните участници на пазара. Справедливата регулация е всеки да има достъп до професията, като я упражнява компетентно, отговорно, прозрачно и по утвърдени стандарти и етични норми. 

Ние сме против предоставянето на интересите на всеки от нас и на целия бранш изцяло в ръцете на държавни чиновници (както желаят опонентите на идеята за демократична регулация). Никой по-добре от професионалната гилдия не знае от какво има нужда една професия. Стандартите и етиката са също инструменти, които се създават от бранша, а не трябва да се „спускат“ от външни органи и чиновници. Желанието на бранша за създаването на регистър, съхраняван и воден от държавен орган, в годините е било отхвърляно от държавата като възможност. Създаването му, когато държавата не откликва, остава в ръцете на бранша и по-специално общата на всички браншова камара.

Създаването на Професионалната камара – учредена като ЮЛНЦ (а не частна, както манипулативно се твърди), е част от цялата концепция, което дава възможност на всички лица, вписани в професионалния регистър, да участват активно в процеса на демократично управление на сектора. Още при самото учредяване на камарата няма ограничение за броя на лицата, които да участват – има минимален брой, но няма максимален. Когато има професионална камара, има орган, който да защитава и представлява интересите на бранша пред държавата, както е постигнато във всички останали сродни законово регламентирани професии в страната.  

Ние сме против това една регулация на бранша да обхване само създаването на регистри. Освен регистри трябва да бъдат наложени ясни правила и отговорности за всеки участник на пазара, единни критерии за образователен ценз, ниво на знания, умения и компетенции, да бъде гарантирано високото качество на брокерските услуги, предоставяни на гражданите, както и да бъде създаден единен Етичен Професионален Кодекс, чиито стандарти да бъдат спазвани от всички лица и да бъдат в основата на развитието на сектора.

На всички, които си задават въпроса защо искаме да учредим професионална браншова камара  и сме против да бъдем контролирани от държавни чиновници, ние отговаряме така:

  • Защото в този бизнес участваме предимно микро, малки и средни фирми. НИЕ ПОЗНАВАМЕ НАЙ-ДОБРЕ НАШИТЕ ПРОБЛЕМИ. Никой извън колегията не може да брани нашите интереси по-добре от самите нас – професионалистите на пазара.
  • Защото бъдещото развитие на брокерската професия и целия бранш, както и определянето на стратегическите цели, създаването на етични правила и контрола при спазването им и предоставянето на висококачествени услуги ЩЕ БЪДЕ В РЪЦЕТЕ НА ВСИЧКИ НАС, хората, които упражняват брокерската професия.
  • Защото участието в създаването/учредяването на Професионална камара ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТО ЗА ВСЕКИ, който упражнява тази професия
  • Защото ВСЕКИ ЩЕ МОЖЕ ДА УЧАСТВА СЪС СВОЯ ГЛАС в създаването на Устав и Етичен кодекс на браншовата Камара.
  • Защото след първоначалното създаване на Камарата ВСЕКИ ЩЕ МОЖЕ ДА ДАВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ за развитието на бранша, да избира, да бъде избиран в органите на Камарата.
  • Защото НИКОЙ ПО-ДОБРЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИЛДИЯ не знае от какво има нужда една професия.
  • Защото в случай на възникнали спорове по решения, взети от Камарата, ВСЕКИ ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ към компетентния български съд или да ползва възможностите на медиацията и арбитражните производства.
  • Защото всички сродни браншове в България от много години използват точно професионалната Камара като инструмент за регулация (КСБ, КАБ, Нотариална камара, КНОБ и др.).

Внесеният ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, входиран от група депутати в Народното събрание на 10.11.2023 г., сигнатура 49-354-01-117,

НЕ изключва прилагането на действащото законодателство в страната. Когато става въпрос за задължения, вменени през други закони и не противоречащи на Закона за регулация на бизнеса, те ще трябва да се спазват от всеки търговец. Казано с други думи, Камарата НЯМА да бъде последната инстанция. Тя създава условия за доброволно разрешаване на спорове на браншово ниво, но когато това се окаже невъзможно, в проекта е предвидено да се премине към решаването им от компетентния български съд.

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, входиран от група депутати в Народното събрание на 10.11.2023 г., сигнатура 49-354-01-117

НЯМА ограничаващ характер, а РЕГУЛАТИВЕН. Той е свързан именно с това – да дефинира професията, тя да се упражнява от грамотни лица, които получават първоначална професионална подготовка, спазват общоприет етичен кодекс и професионални стандарти и всеки да носи отговорност за предоставяната от него услуга. Лицата и компаниите, заети в бранша, ще бъдат включени в единен професионален регистър и ще упражняват дейност при наличието на застраховка за професионална отговорност. Агенциите за недвижими имоти ще трябва да се управляват задължително от брокер, а не от лица, които нямат професионален опит. От друга страна, лицата, които не са вписани в професионалния регистър, но извършват дейност, определена като услуга на регулираната професия, да носят съответната отговорност за това, т.е. минимализиране на сивия сектор.

ЗАКОНОПРОЕКТЪТ НЯМА за цел да защитава определени бизнес модели – било то за упражняване на професията или за подготовка на кадрите за нея. И в тази насока вероятно не е удобен за лица, които искат именно през такива форми да ограничават достъпа до пазара. За нас е важно да не се затваря за никого възможността за достъп до професията – така, както повеляват и нормите на европейското законодателство, но да се култивира средата и да се премахне хаосът.

Най-добрият отговор на неверните твърдения, че проектът на ЗПУСНИ не кореспондира с правото на Европейския съюз, е Докладът на Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти CEPI, която представлява професионалните интереси на бранша пред Европейска комисия. Докладът е ключов инструмент за разбиране на регулаторната среда в областта на недвижимите имоти в Европа. Това е сложна материя, която днес се разглежда основно в рамките на компетенциите на държавите членки на ЕС, докато реалността в сектора все повече насочва поглед към трансгранични сделки и предоставяне на услуги в сферата на недвижимите имоти в рамките на по-големия европейски пазар. Ето защо подробната и ясна информация относно регионалните разпоредби е жизненоважна за всяка заинтересована страна. Докладът всъщност предлага изчерпателен, но лесен за разбиране преглед на регулациите по държави, кратък обзор на политиката на ЕС и много друга информация с цел да помогне както на експертите, така и на неспециалистите да се ориентират в реалния бизнес с недвижими имоти в ЕС и Европа като цяло.

Ето защо подкрепяме ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, входиран от група депутати в Народното събрание на 10.11.2023 г., сигнатура 49-354-01-117

Сродни статии

07-юни-2024
07-юни-2024 Брокери на недвижими имоти обсъдиха регулирането на бранша

Кръгла маса „Необходимо законодателство за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти“, организирана от Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ), с подкрепата на Съвета на браншовите организации към Българската търговско-промишлена палата (БТПП), се проведе на 6 юни 2024 г. в БТПП. Събитието събра представители на НСНИ, БТПП, Камарата на независимите оценители, Камарата на архитектите, Националната асоциация на строителните предприемачи, Нотариалната камара, Асоциацията на кредитните посредници в България, Асоциацията на дружествата за управление на етажната собственост, Националния съюз на юристконсултите, агенции за недвижими имоти и медии. Присъстващите се обединиха около идеята за необходима регулация на бранша на посредническите услуги при сделки с […]

Научи повече
05-юни-2024
05-юни-2024 Атанас Аргиров отново е начело на РС Варна

Управителният съвет на Регионална структура – Варна на Национално сдружение Недвижими имоти беше преизбран за нов мандат с абсолютно мнозинство от присъстващите на проведеното на 30 май 2024 г. Регионално събрание в морската столица. Председателският пост на варненската структура беше поверен за още две години на г-н Атанас Аргиров. В следващия мандат продължават и останалите четирима членове на управителния орган – г-н Мирослав Спасов, г-жа Десислава Крисова, г-жа Юлия Хвърчилкова и г-жа Мирела Симеонова. С абсолютно мнозинство се запази и състава на Комисията по професионална етика към Регионална структура – Варна. В нея отново влизат г-жа Яна Радева, г-жа Красимира […]

Научи повече
31-май-2024
31-май-2024 ПРОФЕСИЯ КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ

Казвам се Георги Канайков и имам честта, да съм директор консултантска мрежа в един от най-уважаваните кредитни посредници в България, КРЕДИТЛАНД. Като един от може би първите кредитни консултанти в България, ще Ви разкажа за професията, придобиваща все по-голяма популярност напоследък. Запознанството с нея, за мен започна през 2005 г., когато, Деян Василев-изпълнителен директор в КРЕДИТЛАНД ме покани да стана част от екипа на фирмата, като предлагаме услуга напълно непозната за България по него време, а именно- кредитно консултиране. В годините имахме много добри и лоши моменти, но оцеляхме и се развихме. Смея да кажа справяме се доста добре! Защо […]

Научи повече
30-май-2024
30-май-2024 Членове на НСНИ бяха отличени на Националния конкурс Real Estate Awards

На 28 май за девети пореден път се проведе националният конкурс Real Estate Awards, който е продължение на проекта „Годишни награди на Imoti.net“. Тази година събитието даде още по-силна заявка да фокусира вниманието на обществото върху сектора на недвижими имоти, насърчаването на добрите практики и прозрачността в бранша. Снежана Стойчева, управител на портала за недвижими имоти imoti.net сподели, че конкурса има за цел да покаже уважение към компаниите и професионалистите в сектора на недвижими имоти, които работят коректно. В приветствието си към гостите г-жа Стойчева каза, че бизнесът с недвижими имоти е изключително важен в обществения ни живот и за […]

Научи повече
Стратегически партньори на НСНИ: