ДА на ПРОФЕСИОНАЛИЗМА и ЕТИКАТА в бранша НЕДВИЖИМИ ИМОТИ!

 ДА на ПРОФЕСИОНАЛИЗМА и ЕТИКАТА в бранша НЕДВИЖИМИ ИМОТИ!

НЕ на ЖЕЛАНИЕТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КАРТЕЛ СРЕЩУ МАЛКИТЕ и СРЕДНИ ФИРМИ!

НЕ на ЗАЩИТАТА НА ЛОШИТЕ ПРАКТИКИ В БРАНША!

Ние, членовете на Национално сдружение Недвижими имоти,

Искаме посредническата дейност при сделки с недвижими имоти да се регламентира със закон в интерес и защита на потребителите и на професионалните брокери и агенти, извършващи посреднически услуги при сделки с недвижими имоти. Вече за всички в бранша е ясно, че срещу този подход яростно се съпротивлява група лица, зад които прозират силните интереси на лица и фирми, желаещи да утвърдят дългосрочен монопол на пазара. Тези лица и фирми очевидно се опасяват, че спазването на единни професионални стандарти (чрез създаването на Етичен Професионален Кодекс от гилдията) ще ги лиши от възможността да „ловят риба в мътна вода“, да поставят на пиедестал единствено собствените си корпоративни интереси и печалби, загърбвайки тези на гражданите, както и да прилагат необезпокоявано лоши практики на пазара.

Ето защо подкрепяме ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, входиран от група депутати в Народното събрание на 10.11.2023 г., сигнатура 49-354-01-117, в който няма ограничения за достъпа до професия, има ясни критерии за професионална грамотност и компетентност, както и високи стандарти за етика от лицата, заети в бранша.

МОТИВИ към проекта ЗПУСНИ

Целите на една регулация са създаването на лоялна професионална среда както към потребителите, така и между професионалните участници на пазара. Справедливата регулация е всеки да има достъп до професията, като я упражнява компетентно, отговорно, прозрачно и по утвърдени стандарти и етични норми. 

Ние сме против предоставянето на интересите на всеки от нас и на целия бранш изцяло в ръцете на държавни чиновници (както желаят опонентите на идеята за демократична регулация). Никой по-добре от професионалната гилдия не знае от какво има нужда една професия. Стандартите и етиката са също инструменти, които се създават от бранша, а не трябва да се „спускат“ от външни органи и чиновници. Желанието на бранша за създаването на регистър, съхраняван и воден от държавен орган, в годините е било отхвърляно от държавата като възможност. Създаването му, когато държавата не откликва, остава в ръцете на бранша и по-специално общата на всички браншова камара.

Създаването на Професионалната камара – учредена като ЮЛНЦ (а не частна, както манипулативно се твърди), е част от цялата концепция, което дава възможност на всички лица, вписани в професионалния регистър, да участват активно в процеса на демократично управление на сектора. Още при самото учредяване на камарата няма ограничение за броя на лицата, които да участват – има минимален брой, но няма максимален. Когато има професионална камара, има орган, който да защитава и представлява интересите на бранша пред държавата, както е постигнато във всички останали сродни законово регламентирани професии в страната.  

Ние сме против това една регулация на бранша да обхване само създаването на регистри. Освен регистри трябва да бъдат наложени ясни правила и отговорности за всеки участник на пазара, единни критерии за образователен ценз, ниво на знания, умения и компетенции, да бъде гарантирано високото качество на брокерските услуги, предоставяни на гражданите, както и да бъде създаден единен Етичен Професионален Кодекс, чиито стандарти да бъдат спазвани от всички лица и да бъдат в основата на развитието на сектора.

На всички, които си задават въпроса защо искаме да учредим професионална браншова камара  и сме против да бъдем контролирани от държавни чиновници, ние отговаряме така:

  • Защото в този бизнес участваме предимно микро, малки и средни фирми. НИЕ ПОЗНАВАМЕ НАЙ-ДОБРЕ НАШИТЕ ПРОБЛЕМИ. Никой извън колегията не може да брани нашите интереси по-добре от самите нас – професионалистите на пазара.
  • Защото бъдещото развитие на брокерската професия и целия бранш, както и определянето на стратегическите цели, създаването на етични правила и контрола при спазването им и предоставянето на висококачествени услуги ЩЕ БЪДЕ В РЪЦЕТЕ НА ВСИЧКИ НАС, хората, които упражняват брокерската професия.
  • Защото участието в създаването/учредяването на Професионална камара ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТО ЗА ВСЕКИ, който упражнява тази професия
  • Защото ВСЕКИ ЩЕ МОЖЕ ДА УЧАСТВА СЪС СВОЯ ГЛАС в създаването на Устав и Етичен кодекс на браншовата Камара.
  • Защото след първоначалното създаване на Камарата ВСЕКИ ЩЕ МОЖЕ ДА ДАВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ за развитието на бранша, да избира, да бъде избиран в органите на Камарата.
  • Защото НИКОЙ ПО-ДОБРЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИЛДИЯ не знае от какво има нужда една професия.
  • Защото в случай на възникнали спорове по решения, взети от Камарата, ВСЕКИ ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ към компетентния български съд или да ползва възможностите на медиацията и арбитражните производства.
  • Защото всички сродни браншове в България от много години използват точно професионалната Камара като инструмент за регулация (КСБ, КАБ, Нотариална камара, КНОБ и др.).

Внесеният ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, входиран от група депутати в Народното събрание на 10.11.2023 г., сигнатура 49-354-01-117,

НЕ изключва прилагането на действащото законодателство в страната. Когато става въпрос за задължения, вменени през други закони и не противоречащи на Закона за регулация на бизнеса, те ще трябва да се спазват от всеки търговец. Казано с други думи, Камарата НЯМА да бъде последната инстанция. Тя създава условия за доброволно разрешаване на спорове на браншово ниво, но когато това се окаже невъзможно, в проекта е предвидено да се премине към решаването им от компетентния български съд.

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, входиран от група депутати в Народното събрание на 10.11.2023 г., сигнатура 49-354-01-117

НЯМА ограничаващ характер, а РЕГУЛАТИВЕН. Той е свързан именно с това – да дефинира професията, тя да се упражнява от грамотни лица, които получават първоначална професионална подготовка, спазват общоприет етичен кодекс и професионални стандарти и всеки да носи отговорност за предоставяната от него услуга. Лицата и компаниите, заети в бранша, ще бъдат включени в единен професионален регистър и ще упражняват дейност при наличието на застраховка за професионална отговорност. Агенциите за недвижими имоти ще трябва да се управляват задължително от брокер, а не от лица, които нямат професионален опит. От друга страна, лицата, които не са вписани в професионалния регистър, но извършват дейност, определена като услуга на регулираната професия, да носят съответната отговорност за това, т.е. минимализиране на сивия сектор.

ЗАКОНОПРОЕКТЪТ НЯМА за цел да защитава определени бизнес модели – било то за упражняване на професията или за подготовка на кадрите за нея. И в тази насока вероятно не е удобен за лица, които искат именно през такива форми да ограничават достъпа до пазара. За нас е важно да не се затваря за никого възможността за достъп до професията – така, както повеляват и нормите на европейското законодателство, но да се култивира средата и да се премахне хаосът.

Най-добрият отговор на неверните твърдения, че проектът на ЗПУСНИ не кореспондира с правото на Европейския съюз, е Докладът на Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти CEPI, която представлява професионалните интереси на бранша пред Европейска комисия. Докладът е ключов инструмент за разбиране на регулаторната среда в областта на недвижимите имоти в Европа. Това е сложна материя, която днес се разглежда основно в рамките на компетенциите на държавите членки на ЕС, докато реалността в сектора все повече насочва поглед към трансгранични сделки и предоставяне на услуги в сферата на недвижимите имоти в рамките на по-големия европейски пазар. Ето защо подробната и ясна информация относно регионалните разпоредби е жизненоважна за всяка заинтересована страна. Докладът всъщност предлага изчерпателен, но лесен за разбиране преглед на регулациите по държави, кратък обзор на политиката на ЕС и много друга информация с цел да помогне както на експертите, така и на неспециалистите да се ориентират в реалния бизнес с недвижими имоти в ЕС и Европа като цяло.

Ето защо подкрепяме ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, входиран от група депутати в Народното събрание на 10.11.2023 г., сигнатура 49-354-01-117

Сродни статии

21-фев.-2024
21-фев.-2024 Сделките с имоти в София нараснаха с 44%

Над 27% повече продажби в шестте най-големи града Общо за страната увеличението през четвъртото тримесечие е с 15 на сто Чепеларе е №1 със 64% повишение Сделките с имоти в София нараснаха с близо 44% в периода от октомври до декември спрямо предходното тримесечие, показват данни на Агенцията по вписванията. През четвъртото тримесечие на миналата година в столицата са регистрирани 10 075 сделки с имоти, при 7001 продажби през третото тримесечие. По принцип четвъртото тримесечие на годината е най-добро за пазара на имоти и миналата година не прави изключение. Регистрираните покупки на къщи и апартаменти от октомври до декември в […]

Научи повече
19-фев.-2024
19-фев.-2024 Как да разпознаем коректния брокер на недвижими имоти?

Инж. Галина Максимова е експерт с дългогодишен опит в сферата на недвижимите имоти. От 1992 г. е собственик и управител на агенция за недвижими имоти „Софконсулт” ЕООД. Тя разказва за етиката на професията на брокера на недвижими имоти и как потребителите могат да следят за спазването ú. – Г-жо Максимова, в края на миналата година бяхте преизбрана за пореден мандат като председател на Комисията по професионална етика (КПЕ) към НСНИ. Кои са най-фрапиращите порочни практики на брокери на недвижими имоти, които достигат до Вас и има ли тенденция до КПЕ да достигат повече жалби и сигнали за некоректно поведение от страна на брокери […]

Научи повече
14-фев.-2024
14-фев.-2024 Как се променя жилищният пазар у нас и има ли тенденция за застой?

Жилищният пазар в България е в основата на икономическата дейност и социалното развитие на страната. През последните години се наблюдават значителни промени в този сектор, включително иновации в строителството, промени в динамиката на търсенето и предлагането, както и въздействието на глобалната пандемия. Темата за покупка на недвижимо имущество, както и цените на имотите е много актуална за обществото. Икономическия отчет на строителния сектор за деветте месеца на миналата година, изготвен от Камарата на строителите в България и публикуван на интернет страницата на браншовата организация, показва че жилищносто строителство и това на офис площи все още заема значителна част от строителната […]

Научи повече
09-фев.-2024
09-фев.-2024 Отчитаме значителен ръст в строителството

За периода януари-септември 2023 г. сектор „Строителство“ е произвел продукция на стойност 13 015 млн. лв., сочат данните на Икономическия отчет на строителния сектор, изготвен от Камарата на строителите в България. Сградно строителство, което включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за деветмесечието на 2023 г. в размер на 7 542 млн. лв., или с дял от 57,9 на сто от общо произведената продукция в сектора за разглеждания период. Произведената продукция в сградното строителство се увеличава с 24,8 на сто в сравнение с деветмесечието на 2022 г. по предварителни данни на НСИ. В инженерната инфраструктура произведената продукция за деветмесечието […]

Научи повече
Стратегически партньори на НСНИ: